8.4.12

Herman: Missä olette ylösnousemuspolulla?MISSÄ OLET YLÖSNOUSEMUSPOLULLA ?


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Huhtikuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, on aika tunnistaa ja vaatia omaksi ydinolemuksenne, todellinen identiteettinne. Ette ole vain mies- tai naispuolinen ihminen, joka asuu maaplaneetalla. Ette ole vain sielu fyysisessä kehossa, korkeamman itsenne monien osien ollessa pirstoutuneena ympäri tätä universumia. Olette kuninkaallista sukulinjaa, ystäväni, ja teillä on mahtavia ja tunnettuja esi-isiä. Olette tähtisiemeniä, tiennäyttäjiä "omniversumin" kaukaisista kolkista, jotka lähetettiin erityistehtävään, mikä on nopeasti huipentumassa.

Tiedätte, keitä olette, koska olemme usein puhuneet tästä aiemmin. Emme halua teidän saavan ajatusta, että olette parempia tai enemmän kuin muut ihmiset. Kuitenkin te jotka olette lukeneet viestejämme ja soveltaneet opetuksiamme, olette nyt valmiita astumaan esiin ja jakamaan viisauttanne niiden kanssa, jotka ovat polulla takananne. Teidän ei tarvitse tulle muodollisiksi opettajiksi ja pitää kursseja, vaikka tämä onkin upea ja arvokas kutsumus, jos haluatte tehdä niin.

Eri tietoisuustasot joita ihmislaji on kokenut sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran ruumiillistui maaplaneetalle, ovat: eläin-ihmisluonto, ihmis-ihmisluoto, ihmis-henkiluonto, henki-ihmisluonto. Keskitymme tällä kertaa vain ihmis-henkiluontoon ja henki-ihmisluontoon.

Henki-ihmisluontonne kehittäminen


* Ensin sinun on jumalaisen valon kantajana ja muuntajana magnetisoitava itseesi ja säteiltävä pyhästä sydänkeskuksestasi niin paljon Luojavaloa, kuin on ihmiselle mahdollista.

* Toiseksi sinun on pyrittävä tulemaan eläväksi esimerkiksi siitä, miten itsensä mestari toimii missä tahansa ympäristössä ja tilanteessa. Sinun on elettävä totuuttasi sellaisena, kuin se on paljastunut sinulle.

* Kolmanneksi sinun on tarkoitus jakaa viisauttasi toisten kanssa, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, ja sinun on myös tiedettävä, milloin olla hiljaa.

Suurempi ja suurempi määrä urheita sieluja on hyvin matkalla itsemestaruuteen ja kulkee helposti ylemmän neljännen tai alemman viidennen ulottuvuuden energiavirtauksien mukana, samalla kun opettelee käyttämään luomiskykyjään tavoilla, mitä ei ole koskaan aiemmin uskottu mahdollisiksi. Te, valojoukot, olette rikkomassa vanhoja esteitä ja rakenteita, jotka ovat pitäneet ihmistä rajallisessa ja rajoitetussa todellisuudessa tuhansia vuosia. Teillä on nyt parempi ymmärrys itsestänne ja ympärillänne olevista, kun kuljette interaktiivisen toiminnan energia-aalloilla poimien viisautta ja tietoisuutta siitä, mikä on harmoniassa ja mikä epäharmoniassa. Monet teistä hämmästyvät sitä, mitä teille esitellään nyt peilausprosessin kautta, kun heijastuksenne pehmenee rakastavammaksi ja lempeämmäksi kuvaksi.

On ollut sekaannusta maailmanpyramidin ja maailmanpalvelijapyramidin välisestä erosta.

Maailmanpyramidi on jokaisen sielun käytettävissä maan päällä. Kellä tahansa ihmisellä joka tuntee pyyteetöntä rakkautta toista kohtaan, ilman ehtoja, on pysyvä eetterikopio maailmanpyramidissa. Maailmanpyramidi on luotu kaikille ihmisille, jotta kuka tahansa joka haluaa mennä sinne kommunikoimaan Isä/Äiti Jumalamme, suurten valo-olentojen ja enkelivoimienkanssa, voi tehdä sen. Se on paikka ilmaista kiitollisuutta ja osoittaa kunnioitusta Jumalvanhemmillemme, Ylimmälle Luojalle ja taivaallisten maailmojen mahtaville voimille. Se on korkeimman muodon pyhä paikka ja kaikille jotka haluavat kokea ykseyden autuutta ja jakaa henkistä yltäkylläisyyttään ja pyhää rakkauttaan, on varattu paikka sinne. Sitä voitaisiin kutsua suureksi katedraaliksi taivaalla, sillä tulevaisuudessa se ottaa monien palvontarakennusten paikan, kun maailman uskonnot alkavat hyväksyä Isä/Äiti Jumalamme valtuuttamat kehittyneet viisausopetukset.

Kuitenkin tullakseen aktiiviseksi jäseneksi maailmanpalvelijoiden joukoissa ja saadakseen pääsyn maailmanpalvelijapyramidiin, teidän on tiukasti integroiduttava neljännen ulottuvuuden ylempien tasojen tasapainoisiin taajuuksiin. Teidän on myös alettava integroida vielä korkeampaa taajuuskaavaa, mikä koostuu viidennen ulottuvuuden eri energioista. Teidän on oltava keskittynyt pyhään sydämeen, jotta olette saaneet pääsyn Luojavalon timantinkovien hiukkasten sisäänvirtaukseen. Sitten kun sielulaulunne on viritetty yllä hahmoteltuihin taajuuksiin, saatte automaattisesti pääsyn maailmanpalvelijapyramidiin, mikä sijaitsee viidennen ulottuvuuden ylimmillä tasoilla. Maailmanpalvelijat ovat myös välittäjiä henkisen hierarkian ja ihmiskunnan välillä.

Maailmanpalvelijana teidän on aina muistettava, että jokainen ihminen on omalla erityisellä ylösnousemuspolullaan ja hän tekee matkaa omana aikanaan ja omalla tavallaan. Teidän on pysyttävä empaattisena niille, jotka kulkevat varjomaiden myllertävissä laaksoissa. Teidän ei kuitenkaan pidä sotkeutua jatkuviin draamoihin matalampien tiheyksien harhamaailmassa. On erittäin tärkeää, että näette korkeammasta näkökulmasta kaiken ympärillänne tapahtuvan, jotta voitte pysyä keskittyneenä pyhään sydämeenne, sillä se on voimapisteenne. Viristämme muistianne joillain perusopetuksilla, jotta pystytte jakamaan tätä tietoa niiden kanssa, jotka haluavat jakaa valonne ja viisautenne.

Ihmis-henkiluontonne kehittäminen

Teidän on kunnioitettava ainutlaatuisuuttanne, kehonne erityismuotoa ja -rakennetta sekä mentaali- ja tunneluontoanne, joita päätitte kokea tässä elämässä. Sukupuolenne, rotunne, kulttuurinne ja sukulinjanne sekä yleiset perusolosuhteet ohjelmoitiin antamaan teille paras tilaisuus kohdata haasteenne, kehittää lahjojanne ja palata harmoniseen olotilan, jotta voitte ottaatakaisin itsemestaruutenne.

Ihmiset jotka elävät kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden todellisuudessa, ovat näkymättömien energioiden pyörteessä. Nämä voimakkaat, matalamman taajuuden mallit ovat kuitenkin yhtä todellisia kuin ilma, jota hengitätte. Ärtymyksen tai vihaisten ajatusten ilmaiseminen voimakkaalla ja kovalla äänellä vetää alemman astraalitason substanssia, vääristyneen ja kaoottisen energian pyörivää massaa. On elintärkeää, että valvotte ja kontrolloitte ajatusmallejanne, jotta voitte olla rakastavien, voimaannuttavien ja suotuisien energioiden tasapainoisessa voimakentässä - negatiivisen, vääristyneen ja kaoottisen energian pyörteen sijasta.

Ensin tulee ylösnousemusprosessin puhdistumisvaihe. Se on kuin heräämistä unesta tietoiseen tajuntatilaan. Alatte nähdä asiat eri tavalla ja jumalaista tyytymättömyyttä ja joitain siemenajatuksia alkaa suodattua mieleenne. Ajan kuluessa voimakas energialähde alkaa virrata lävitsenne, mikä tuo esiin uusia ajatuksia ja halua parantaa monia elämänne alueita. Myös sydämenne alkaa sykkiä uusia tunteita, enemmän myötätuntoa ja herkkyyttä niille, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa päivittäin. Alatte myös tuntea kaipausta johonkin, mitä ette voi tunnistaa.

Tietoisuuden laajentumisprosessin alussa kapea-alainen elämänne muuttuu dramaattisesti. Sieluitsestänne tulee vähitellen elämänne ohjaaja ja valvoja. Ego ei kuitenkaan helposti luovu hallinasta, mikä sillä on ollut mentaali- ja tunneluonnostanne hyvin pitkään.

Kun etenette tietoisessa tietämisessä, rukous kehittyy aktiiviseksi ja passiiviseksi meditoinniksi. Affirmaatiot ja mantrat ovat tapa puhua Isä/Äiti Jumalallemme ja valo-olennoille. Meditointi tai pyhä hiljaisuus ovat vastauksen kuuntelemista. Ajan kuluessa egon halut korvaa vähitellen sielukeskeiset mielen pyrkimykset. Teidän on seurattava sielunne ohjeita ja virityttävä korkeamman itsenne kuiskauksiin ja tönäisyihin.

Teidän on kuljettava alempien astraalitasojen varjomailla ja kohdattava kaikki negatiiviset harhakuvat, joita olette luoneet: pelko, syyllisyys, häpeä, arvottomuus, hylkääminen ja fatalistinen epätoivon tunne. Vähitellen saatte varmuutta siitä, että jos kohtaatte nämä negatiiviset ajatusmuodot suoraan, ei ole mitään pelättävää. Alatte elää kaksinaistietoisuudessa itsestä, missä yhdistytte vähitellen neljännen ulottuvuuden ylemmille astraalitasoille ja viidennen ulottuvuuden alemmille mentaalitasoille. Harmonisoitte ja integroitte hitaasti tunne- ja mentaaliluontonne, jotta voitte siirtyä eteenpäin saavuttamaan harmonisen ykseyden ihmisitsenne monien puolien kanssa. Sitten kun tämä on suoritettu, olette valmis integroimaan korkeamman itsenne monet puolet.

Jos jatkatte kutsun huomioon ottamista, kehitätte halun ymmärtää elämän merkitystä ja sitä, mikä on korkeampi tarkoituksenne rajoittuneen, maallisen maailmanne tuolla puolen. Yhtäkkiä toiminnat ja ihmiset joiden kanssa olitte aiemmin tekemisissä, eivät enää näytä tuovan samaa tyydytyksen ja mielihyvän tunnetta kuin ennen. Jumalaisen tyytymättömyyden taustavire alkaa vahvistua mielessänne ja ottaa etusijan myös tunneluonnossanne. Henkinen tiedonhalunne kasvaa voimakkaammaksi kera tarpeen ymmärtää, mitä teille on tapahtumassa. Silmiltänne on ikään kuin poistettu laput ja teistä on tullut muukalainen oudossa maassa. Kenties teillä ei ole ketään, jolle voitte uskoutua, ja alatte tuntea olevanne eristäytynyt ja yksin.

Siihen saakka kunnes olette avanneet kommunikointilinjat ja saaneet pääsyn sieluitsenne viisauteen, solar plexus toimii säteilevänä energiakeskuksenanne fyysisellä tasolla. Se on myös osa fyysistä tunnekeskusta. Kun sieluitsenne saa ylivalaisevan vaikutuksen elämässänne, saatte vähitellen pääsyn pyhän sydämenne ja pyhän mielenne keskukseen. Sen tuloksena solar plexuksenne integroituu vähitellen solaarivoimakeskukseksi - kuten sitä kutsumme - mikä koostuu solar plexuksesta, sydämestä, kateenkorvasta ja kurkusta. Sen jälkeen pyhä sydän on voimakeskuksenne, sillä jatkuva timantinkovien elämänhiukkasten virta kulkee pyhän sydänkeskuksenne kautta koko fyysiseen muotoonne ja sitten ulos maailmaan. Löydätte myös lohtua, voimaa ja myötätuntoa pyhän sydämen sisäisestä pyhätöstä.

Teidän on luotava vakaa perusta muuttaaksenne tehokkaasti itseänne ja henkilökohtaista maailmaanne paremmaksi. Teidän on pyrittävä pääsemään korkeamman mentaalikehonne viisauteen saadaksenne ymmärrystä universaaleista laeista ja kosmoksen toiminnasta. Tämä on elintärkeä askel tulemisessa aloittelijaksi ylösnousemuspolulla, jos teidän on tarkoitus menestyksekkäästi saada loppuun vanhoista, rajoittavista ja heikentävistä uskomuksista irtipäästäminen, jotta ne voidaan korvata itsemestaruuden valaistuneilla käsityksillä. Kun integroitte nämä uudet ja jalostuneemmat uskomukset ja tavat, ne laajenevat uudeksi elämänfilosofiaksi - myötätuntoisen itsensä mestarin elämänfilosofiaksi.

Olette sitten valmis jakamaan vasta saavutettua viisautta ympärillänne olevien kanssa. Periaatteessa osallistutte sisäänpäin keskittyneeseen, kosmiseen yliopistoon, missä teidän on ensin ymmärrettävä, integroitava ja hiottava jokainen tietoisuustaso, ennen kuin teidän annetaan siirtyä valaistumisen ja voimaantumisen seuraavaksi korkeammalle tasolle.

On suositeltavaa priorisoida muutokset, joita haluatte tehdä sisäisessä ja ulkoisessa todellisuudessanne. Pyrkimys tehdä liian monia radikaaleja muutoksia kerralla aiheuttaa liikaa kaaosta ja epämukavuutta. Tästä syystä hyvin monet ihmiset kaatuvat tien sivuun ja palaavat vanhoihin olemistapoihinsa riippumatta siitä, miten tuskallisia ja epätyydyttäviä ne ovat. On tärkeää, että tunnistatte ne päävaistot ja -tavat, jotka olette tuoneet mukananne tähän elämään tai jotka olette hyväksyneet totuudeksi vuosien kuluessa. Teidän on kuljettava sen rajoituslabyrintin läpi, mikä on luotu vääristyneiden uskomusten ja negatiivisten värähtelymallien muureista. Viha ja pelko ovat matalimpia energiataajuuksia. Vetäkää energianne varjomailta ja keskittäkää mielenne ja koko olemuksenne valoon. Pimeys ei voi kasvaa ja jatkaa olemassaoloa ilman vihan, ahneuden, tuomitsemisen ja itsensä palvelemisen värähtelyä, kontrollointi- ja kukistamishalun kautta.

Tuo opettavainen tarina tai käsitys uudestisyntymisestä, mitä mestari Jeesus opetti, tarkoitti oikeastaan, että jokaisen ihmisen maan päällä on käytävä läpi prosessi, missä poistetaan tietämättömyyden verho ja rajoitukset tietoisella ponnistuksella, jotta voidaan saada takaisin Jumalan antama asema henki-ihmisolentona, jolla on jumalainen syntymäoikeus.

Rakkaus ja myötätunto ovat korkeimpia taajuuksia ihmisen valo- ja varjoasteikolla. Inspiroituneet, pyhät ajatusmuodot jotka ovat peräisin pyhästä mielestä ja jotka on suodatettu pyhän sydämen kautta, ovat voimakkain ja luovin energia aineellisessa maailmassa. Liekki pyhässä sydämessä on yksi Ylimmän Luojan ilmentymä, valkoinen tuliolemus nimeltään timantinkovat hiukkaset. Tulielementti kopioi jatkuvasti itseään ja invokaation avulla se lopulta transformoi ihmiskunnan vääristyneet luomukset. Tulielementti on ylin voima viidestä elementistä - tuli, ilma, maa, vesi ja henkieetteri.

Teidät, kehittyneet valonkantajat, on nyt mukavasti vakiinnutettu Maan eetterikehon jatkuvasti lisääntyviin värähtelymalleihin. Se siirtyy vähitellen ylemmän neljännen ulottuvuuden harmonisiin taajuuksiin ja samalla valmistelee kulkemista spiraalina viidennen ulottuvuuden alemman tason taajuuksiin. Kuten tiedätte, aika kuitenkin kiihtyy ja rakas planeettanne etenee ylösnousemuspolulla nopeammin ja nopeammin. Kun näin tapahtuu, todellisuutenne alkaa muuttua vielä dramaattisemmin.

Ajan kuluessa paljon siitä, mitä piditte totuutenanne, uutena toiminta- ja olemistapananne, uutena identiteettinänne, päivitetään, muunnetaan tai jätetään taakse. Uusi hologrammikuva ilmestyy esiin ja epävarmuudessanne mietitte, mihin sovitte tässä uudessa järjestyksessä ja mitä teidän on nyt tarkoitus tehdä. Pyydämme teitä pysymään keskittyneenä käsillä olevaan tehtävään ja pyhään sydämeenne sekä valaisemaan tietä niille, jotka ovat polulla takananne. On monia upeita ihmeitä tekeillä, rakkaat. Seiskää vahvana totuudessanne ja lahjomattomuudessanne ja valaisemme tietä teille. Teitä rakastetaan erittäin syvästi.

Olen arkkienkeli Mikael ja tuon teille nämä totuudet.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.