7.7.13

Lie: Chakrojen uudelleenkalibrointi

CHAKROJEN UUDELLEENKALIBROINTI, OSA 2

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
1.7.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muutokset tietoisuudessa, havainnossa, toiminnassa ja ilmentämisessä

Tervehdys! Me Arcturuslaiset olemme täällä antamassa teille lisäinformaatiota moniulotteisen luovuutenne takaisinsaamisesta. Aina kun tietoisuutenne laajenee korkeampiin ulottuvuuksiin sekä henkilökohtaisen ja planeettaitsenne solutietoisuuteen, havaintonne laajenevat vastaavasti. Koska havaitsemanne todellisuus on kokemanne todellisuus, tämä havaintotapamuutos aiheuttaa jatkuvasti lisääntyvää muutosta toiminnassanne.

Tietoisuutenne perustuu ajatustenne ja tunteidenne yhteiseen energiamalliin. Periaatteessa rakastavat ajatukset ja tunteet laajentavat tietoisuutenne kasvavaksi luottamukseksi kykyynne luoda oma elämä. Sitä vastoin pelokkaat ajatukset ja tunteet supistavat tietoisuuttanne enemmän ja enemmän selviytymistä kohti. Silloin kun tietoisuutenne perustuu selviytymiseen, havaintonne rajoittuvat siihen, mikä on elintärkeää selvitäksenne päivästä.

Toisaalta silloin kun tietoisuutenne laajentuu mahdollisten luomusten laajemmalle asteikolle, havaintotapanne etsii koko todellisuudesta kuin lapsi lelukaupassa. Koska on myriadeja mahdollisia tapoja luoda ja monia maailmoja, joissa voitte luoda, toimintanne on iloista valppautta jatkuvasti laajentuvan ITSENNE seuraavasta mahtavasta ilmaisemisesta.

Tämä ITSENNE laajentuminen kutsuu lukemattomia todellisuusversioita, jotka ovat moniulotteisen tietoisuutenne käytettävissä. Näin ollen kyse ei ole siitä, miten luodaan, koska ilmentäminen on yhtä luonnollista kuin hengittäminen. Mitä pidemmälle tietoisuutenne laajenee kolmannen ulottuvuuden harharajojen yli, sitä enemmän palaatte moniulotteisen ITSENNE äärettömään luovuuteen.

Ylösnousemusprosessista on monta versiota, mutta keskitymme maaylösnousemuksen nyt-hetkeen, koska se on todella ainutlaatuinen. Rakas Gaia, tuo urhea olento, yrittää nostaa planeettansa ja kaikki sen asukkaat aiheuttaen vain minimaalisia vahinkoja planeettakeholleen tai millekään sen asukkaalle. Ihmiset ovat suurin haaste, kun he ovat pudonneet erillisyystietoisuuteen. Onneksi ihmiset ovat hitaasti, mutta varmasti palaamassa ykseystietoisuuteen.

Kun korkeampaa valoa tulee chakroihin, tämä paluu ykseyteen voimistuu kovasti. Olemme puhuneet aiemmin korkeamman valon vaikutuksista chakroihinne. Puhumme nyt siitä, miten chakrojenne uudelleenkalibrointi korkeampaan valoon muuntaa tietoisuuttanne, havaintojanne, toimintaanne ja ilmentämistänne. Aloitamme kunkin chakran muistuttamalla teille muutoksista, joista puhuimme viime tapaamisessamme.

ENSIMMÄISEN CHAKRAN MUUTOKSET

Toiminta ja kehoalue: Korkeampi valo muuntaa ensimmäisen chakran palvelemaan kolmantena maadoitushaarana muuttuvan maa-astianne maadoittamiseksi maahan.

Hermopunos: Kun korkeampi valo tulee tämän chakran hermopunokseen, se kalibroidaan maapallon laajentuviin taajuuksiin. Siten voitte pysyä harmoniassa Gaian kanssa, kun ihmiset ja planeetta valmistelevat viidennen ulottuvuuden uuden maapallon perustaa.

Umpieritysjärjestelmä: Lisämunuaisenne sopeutuvat hitaasti uuteen taajuuteen, niin että te ette mene "taistele tai pakene" -reaktioon jokaisen latauksen myötä.

Kun yllä olevia muutoksia tapahtuu ensimmäisessä chakrassa, TIETOISUUTENNE laajenee kolmannen ulottuvuuden selviytymistietoisuudesta ykseystietoisuuden alkamiseen. Silloin kun ette enää taistele myriadien päivittäisen elämänhaasteiden kanssa, voitte ottaa aikaa "haistella ruusuja" ja kokea itsenne planeetan jäseneksi. Tämän planeettatietoisuuden alkamisen myötä ITSEtuntonne alkaa sisältää maailman, missä elätte.

HAVAINTOTAPANNE vapautuu sen jatkuvasta tarkkailemisesta, mitä teidän täytyy tehdä, ja muuttuu siihen, kuka haluatte olla. Tämän pelkän "olemisvapauden" myötä viisi aistianne voimistuvat. Koska olette todellisuutenne jäsen ettekä sen uhri, aistihavaintonne voimistuvat.

Lopulta teillä on "aikaa" tuntea ilmaa, haistella kukkia, kuunnella lintuja, katsoa puunlatvoja ja puhua itsellenne ja toisille tyynen kunnioittavasti. Nämä havainnot ovat aina olleet, mutta olitte liian keskittynyt selviytymistarpeisiinne oivaltaaksenne päivittäisen elämänne kauneuden. Tämä korostunut ykseyskokemus ympäristönne kanssa luo sisäistä rauhaa, mikä löytää luovia ratkaisuja kohtaamisiin 3D-elämän kanssa.

Siksi TOIMINTANNE on astumista eteenpäin eikä piiloutumista tai perääntymistä. Ette ehkä tiedä, mihin astutte, mutta tunnette rohkeutta tehdä sen. Vähän kerrassaan alatte ottaa ohjakset elämässänne, mikä sisältää lisääntyvässä määrin sen planeetan, joka on antanut teille tilaisuuden kolmannen ulottuvuuden kokemiseen.

Kun suhteenne koko elämään lisääntyy, teistä tulee huolellisempi siinä, mitä tuotteita käytätte puutarhassanne, ketä tuette ostoillanne ja miten edistätte sitä uutta todellisuusversiota, minkä alatte uskoa ehkä mahdolliseksi. Ette ehkä vielä ole tietoinen uudesta maapallosta, mutta uudistumisen siemenet on kylvetty sisällenne. Näin saatte lisää rohkeutta siirtyä eteenpäin elämässänne - ei siksi, että teidän pitäisi, vaan koska paljastutte suuremmaksi ITSEKSENNE.

Tämä itseluottamus saa aikaan positiivisen asenteen elämää kohtaan ja alatte rakastaa sitä. Teillä on enemmän rakkauteen perustuvia ajatuksia ja tunteita, mitkä yhdistyvät luomaan tilaisuuksiin ja luovuuteen perustuvia ajatusmuotoja. Koska olette voimakkaampi itsessänne, olette keskittyneempi ytimeenne. Tämän vuoksi ILMENNÄTTE todellisuusversioita, joiden ennen uskoitte olevan "liian hyviä" teille.

TOISEN CHAKRAN MUUTOKSET

Toiminta ja kehoalue: Korkeampi valo valmistelee toista chakraa uudestisyntymäänne ja niihin valtaviin muutoksiin, joita tapahtuu itsenne, perheenne ja yhteiskuntanne muuntumisen vuoksi, sekä uuteen käsitykseen rahasta ja uusista kompensointijärjestelmistä.

Hermopunos: Tämä hermopunos edustaa ydintänne, mikä alkaa sulautua lisääntyvässä määrin yhteen maan ytimen ja moniulotteisen ITSENNE ytimen kanssa.

Umpieritysjärjestelmä: Polarisoitunut identiteettinne mies- tai naispuoliseen muuttuu valokehon androgyyniksi versioksi.

TIETOISUUTENNE kohoaa sisältämään kuvia suuremmista ilmaisuistanne maailmassa, minkä luomiseen olette osallistuneet. Suhteenne perheeseen joko paranee tai annatte anteeksi ja siirrytte eteenpäin perheenjäsenistä, jotka alentavat tietoisuuttanne. Ette ehkä tiedä, että korkeampi tietoisuustila saa olonne tuntumaan paljon paremmalta, mutta alatte enemmän ja enemmän suojella tätä uutta tunnetta, mikä täyttää olemuksenne.

Koska ylläpidätte korkeampia tietoisuustiloja pidempiä aikoja, saatte todellisuudestanne HAVAINTOJA, joita teillä ei ole koskaan ennen ollut. Kukkanne kertovat teille, milloin ne kaipaavat vettä. Alatte ymmärtää, mitä lemmikkinne sanovat, ja osaatte helpommin tulkita omia ja toisten tunteita. Alatte kuulla puhelimen soivan, ennen kuin se soi, ja lapsenne kutsuu teitä, ennen kuin sanaakaan puhutaan. Pieni sisäinen ääni alkaa kuiskia teille, kun olette riittävän hiljaa kuullaksenne sen.

Koska voitte nähdä "syyn seurauksen", ennen kuin se tapahtuu, TOIMINTANNE alkaa keskittyä estämiseen, ratkaisemisen sijasta. Koska ette enää "sammuta tulipaloja", teillä on enemmän vapaata aikaa ajatella, ennen kuin toimitte. Olette myös valmis tutkimaan tekojenne todellista syytä, tekosyiden sijasta. Koska teistä tulee pohdiskelevampi, sisäinen ääni kuuluu paremmin ja se neuvoo teille usein parhaan toimintatavan. Sukupuoli ei myöskään enää sanele toimianne. Tunnette olemuksessanne eheyttä, mikä sisältää sekä mies- että naispuoliset piirteet.

Toiminta tuntuu enemmän ILMENTÄMISELTÄ, kun tunnette kasvavaa yhteyttä suurempaan SINUUN, joka auttaa, kun kuljette elämän läpi. Alatte käsittää täysin eron pelkopohjaisten ja rakkauspohjaisten ajatusten ja tunteiden väillä. Teistä alkaa tuntua, että teillä on ikään kuin sisäinen kumppani, joka opettaa teitä tiedostamaan enemmän ITSENNE.

KOLMANNEN CHAKRAN MUUTOKSET

Toiminta ja kehoalue: Tämä chakra on fyysisen kehon voimakeskus ja se toimii joko valtana toisiin tai sisäisenä voimana.

Hermopunos: Solar plexus on oma sisäinen aurinkonne, mikä säteilee sisäistä voimaanne todellisuuteen. Näin korkeampi valo vahvistaa sisäistä voimaanne ja vapauttaa teidät uhri/hyväksikäyttäjä-kierteestä.

Umpieritysjärjestelmä: Koska kehonne keskittyy nyt korkeamman valon sulattamiseen, matalamman taajuuden ruuista tulee huonosti sulavia ja toivottavasti ne poistetaan ruokavaliostanne.

TIETOISUUTENNE laajentuu nopeasti, kun löydätte sisäisen voiman. Teette lisääntyvässä määrin omat päätöksenne sisäisen ITSEN toimiessa pääneuvojana. Ihmiset alkavat tunnistaa sisäisen vahvuutenne ja otatte enemmän ja enemmän vastuuta. Tunnette luontaiset johtajuuskykynne ja toiset tulevat luoksenne hakemaan neuvoja ja opastusta.

Onneksi HAVAINTOJENNE lisääntyminen opastaa teitä erottamaan ne, jotka haluavat vilpittömästi apua, niistä jotka vain kuluttavat energiaanne jatkuvilla valituksillaan. Teistä tulee telepaattisempi ja ajattelustanne tulee niin terävää, että voitte integroida ja käyttää valtavia määriä informaatiota lukemastanne ja oivaltavista havainnoistanne eri tilanteista, ryhmistä ja ihmisistä. Lisääntyvän karismanne vuoksi monet ihmiset haluavat olla kanssanne. Usein huomaatte kuitenkin, että nautitte kovasti omasta seurastanne sen sijaan.

Sisäiset ohjeet opastavat ensisijaisesti TOIMINTAANNE ja huomaatte reagoivanne vähemmän joka päivä. Siinä missä reagoitte aiemmin, pystytte nyt ajattelemaan ensin, arvioimaan tilannetta ja toiminaan tyynesti ja keskittyneesti.

Tämän asenteen vuoksi ILMENTÄMISENNE yllättää teidät. Voimasta ilmentää ajatuksillanne ja tunteillanne tulee hyvin selvää. Koska ette lankea uhriksi, silloin kun asiat eivät mene mielenne mukaisesti, pystytte astumaan taaksepäin ja arvioimaan tyynesti, miten olette olleet jokaisen "ongelman" luoja. Koska kykenette myöntämään, että olette luoneet haasteenne, pystytte nyt hyväksymään täysin, että olette elämänne positiivisten puolien luoja. Näin epäonnistumispelkonne vähenee kovasti ja pystytte ottamaan suurempia ja suurempia riskejä luomisideoissanne.

NELJÄNNEN CHAKRAN MUUTOKSET

Toiminta ja kehoalue: Sydämenne ja keuhkonne toimivat yhdessä ja syöttävät soluille hapella rikastettua glukoosia. Kun korkeampaa valoa tulee järjestelmäänne, solukeho alkaa haluta valoa mieluummin kuin glukoosia. Tämä soluruuan siirtymä on valokehoksi tulemisen ensimmäinen vaihe.

Hermopunos: Aivan kuten fyysinen sydän pyörittää fyysistä kehoa jakamalla verta elimistönne läpi, korkea sydän pyörittää valokehoa jakamalla korkeampaa valoa järjestelmänne läpi.

Umpieritysjärjestelmä: Sitten kun korkea sydän on ottanut hallinnan ihmissydämeen nähden, uusia parannus- ja muuntumismuotoja paljastuu päivittäisessä elämässänne.

Ehdottoman rakkauden lataus laajentaa TIETOISUUTTANNE eksponentiaalisesti. Tämä ehdoton rakkaus kiihdyttää kuitenkin myös muuntumisprosessianne ja laittaa teidät mielen, tunteiden ja fyysisen kehon vuoristorataan. Teillä on näitä kokemuksia, koska korkeampi valo mikä kohottaa tietoisuuttanne, paljastaa myös kaikki ne ajatukset, tunteet, käyttäytymismallit ja fyysiset sairaudet, jotka on parannettava ja vapautettava edesauttamaan siirtymää ITSEKSENNE.

Samanaikaisesti HAVAINTONNE todellisuudesta laajentuvat moniulotteisiksi. Näin näkökyvystänne tulee selvänäköisyyttä, kuulostanne selväkuuloisuutta, hajuaististanne selvätuntoisuutta, kosketuksestanne telekinesiaa, kommunikoinnistanne telepaattista ja empatianne, vaistonne ja intuitionne tulee voimakkaaksi joka päivä. Teillä on myös ennaltatietämiskokemuksia ja valaistumishetkiä. (Katso yllä olevien termien kuvaukset (englanniksi) www.suzanneliephd.com/crown/newpsych.html)

Uusien todellisuushavaintonne myötä TOIMINTANNE kumpuaa enemmän ja enemmän korkeammista ilmaisuistanne kuin egosta. Ego siirretään huolehtimaan fyysisestä maa-astiasta, paitsi silloin kun vanhoja egokysymyksiä tulee esiin muunnettavaksi. Vuorovaikutuksenne elämän kanssa on kovasti muuttunut, kun te ette ole enää se ihminen, joka ennen uskoitte olevanne. Kommunikointi galaktisen, taivaallisen ja ylösnousseen ITSENNE kanssa tulee meditaatioon, uniin, mielikuvitukseen ja myös jokapäiväiseen elämään.

Alatte oivaltaa, että te ette ole ainoastaan keho. Sen sijaan olette tietoisuus, mikä elävöittää moniulotteisen ITSENNE fyysisen ilmaisun. Siksi ILMENTÄMINEN ei ole enää henkilökohtaisten halujen funktio, vaan sitoutumista toteuttamaan "inkarnoitumisenne syyn". Samaan aikaan korkeampi sydämenne yhdistyy lisää kolmannen silmän kanssa, mikä sallii mini-ihmeiden tulla tavalliseksi osaksi päiväänne.

VIIDENNEN CHAKRAN MUUTOKSET

Toiminta ja kehoalue: Kun sydämestänne ja mielestänne tulee korkean sydämen sydän-mieli, kurkkuchakra palvelee yksikkönä, mikä yhdistää avautuneen kolmannen silmänne ja korkean sydämenne.

Hermopunos: Kun kommunikoinnistanne tulee telepaattista ja empaattista, äänensävynne, hartioidenne asento ja käsivarsienne liike alkavat antaa selvemmän merkityksen kommunikoinnillenne.

Umpieritysjärjestelmä: Moniulotteisen valon alkaessa integroitua fyysiseen muotoonne, kilpirauhanen kutsutaan säilyttämään nopeampi, kuitenkin vakaa tahti fyysisen muotonne korkeammalle värähtelylle.

TIETOISUUTENNE palaa todelliseen moniulotteiseen tilaansa. Kurkkuchakrasta tulee välittäjä ja yhdistävä voima avautuneen kolmannen silmän ja korkean sydämen välille. Ette ole enää rajoittunut kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteen ja muistatte päivittäin lisää todellisesta ITSESTÄNNE. Tehtävänne täyttämisestä tulee tärkeämpää kuin henkilökohtaisten tarpeidenne tyydyttämisestä. Itse asiassa henkilökohtainen elämänne on vain suuren, moniulotteisen ITSENNE pieni tekijä.

HAVAINNOISTANNE tulee moniulotteisia viestejä valokielellä. Näin pyritte jatkuvasti maadoittamaan tätä korkeamman taajuuden kommunikointia, niin että voitte tulkita tämän valokielen kolmannen ulottuvuuden kommunikointimuodoiksi, joita ihmiset voivat ymmärtää. Kun kurkkuchakranne jatkaa kolmannen silmän sulauttamista yhteen korkean sydämen kanssa, alatte ajatella sydämellä ja tuntea mielellä.

TOIMINTANNE ei enää nouse egonne tarpeista, vaan se käynnistyy nyt reaktiona sisäiseen kommunikointiin korkeammista ulottuvuuksista ja/tai Gaian ytimestä. Teistä tulee aina vain kiintymättömämpi toimintanne tuloksiin, kun ne eivät enää nouse egosta. Alatte muistaa menneitä, vaihtoehtoisia, rinnakkaisia ja korkeamman ulottuvuuden ilmaisujanne, mikä auttaa teitä päästämään irti kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne draamoista.

ILMENTÄMINEN ei tule teistä, vaan teidän kauttanne. Alatte oivaltaa, että maa-astia on ainoastaan sen suuren moniulotteisen ITSEN ankkuripiste, mikä käyttää 3D-muotoa voidakseen auttaa paremmin Gaiaa. Näin henkilökohtaiset tarpeenne luovutetaan suuremmalle ITSELLE, jotta te ette hairahdu ruumiillistumisenne syystä. Fyysinen muoto hahmotetaan astiaksi, jonka kautta moniulotteinen ITSENNE voi auttaa planeettaylösnousemuksessa.

KUUDENNEN JA SEITSEMÄNNEN CHAKRAN MUUTOKSET

Toiminta ja kehoalue: Seitsemännen chakran käpylisäke vetää korkeampaa valoa maa-astiaanne ja lähettää sen kuudennen chakran aivolisäkkeeseen jaettavaksi koko kehoon chakrajärjestelmän kautta.

Hermopunos: Näiden kahden chakran hermopunos ovat fyysiset aivot valaistumattomalla ja kosmiset aivot valaistuneella.

Umpieritysjärjestelmä: Kun käpy- ja aivolisäke sulautuvat avautuneeksi kolmanneksi silmäksi, havaitsette todellisuustaajuuksia paljon kolmannen ulottuvuuden yli.

Kruunu- ja otsachakran yhteensulautumisen myötä, TIETOISUUTENNE on laajentunut planeettatietoisuudesta galaktiseksi ja kosmiseksi tietoisuudeksi. Olette jatkuvassa kontaktissa korkeampiin ilmaisuihinne, kuten myös tähtialuksenne komentajaan, sellaisiin galaktisiin olentoihin kuin arcturuslaiset, plejadilaiset, siriuslaiset jne., ylösnousseisiin mestareihin, Elohimiin ja enkelikunnan jäseniin. Itse asiassa oivallatte, että kaikki nämä olennot ovat kosmisen tietoisuutenne ja moniulotteisen ITSENNE ilmaisuja.

Näin HAVAINNOISTANNE tulee aina vain moniulotteisempia, mikä voi olla hyvin haastavaa. "Mikä todellisuus on oikea todellisuus?", kysytte. Korkeampi ITSENNE vastaa rakastavasti: "Kaikki!" Näin todellisuudesta tulee havaintotapavalinta ja se elämä, minkä SINÄ olet luonut.

TOIMINTANNE heijastaa laajentuvaa tietoisuuttanne ja pyritte "elämään tehtävänne". Toimintaanne ei enää määrää se, mitä teidän täytyy tehdä. Sen sijaan moniulotteisen ITSENNE "yhteisö" määrittelee toimintanne ja välittää sen teille, maa-astianne pilotille. Pidätte edelleen fyysisen muodon, joten teidän on huolehdittava jokapäiväisistä askareista, maksettava laskuja ja mentävä töihin. Nämä velvollisuudet ovat kuitenkin vain asioita, mitkä hahmotatte sen 3D-pelin tekijöiksi, mitä edelleen pelaatte ja minkä hallitsemisen opitte tai muistatte.

ILMENTÄMINEN on jatkuvaa, kun tiedätte nyt, että jokainen ajatus ja tunne ilmentyy jokapäiväisessä elämässänne. Muistatte olla kolmannen ulottuvuuden harhakuvien mestari. Näette fyysisen todellisuutenne tehtävänä, jonka otitte vapaaehtoisesti. Te käytätte maa-astiaa, aivan kuten muut olennot käyttävät delfiini- tai puumuotoa. Näin ollen maailmanne on elävä eikä mikään olento ole tärkeämpi kuin toinen.

YHTEENVETO

Ehkä luulette, että ihmiset joilla on tämän tason ITSENSÄ oivaltaminen, elävät ikuisessa autuudessa, mutta tilanne on harvoin tämä. Muunnatte kaikki kehoanne, tietoisuuttanne, yhteiskuntaanne ja planeettanne, samalla kun elätte, teette työtä ja leikitte jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Koska käsitätte, että olette todellisuutenne luoja, ette voi syyttää ketään ongelmistanne. Asutte "ITSENNE saarella" ja tunnustatte, että jokainen "ongelma" on oppitunti, joka on elintärkeä henkilökohtaiselle ja planetaariselle ylösnousemuksellenne.

Voitte jakaa aidon ITSENNE ainoastaan harvojen ystävienne ja perheenjäsentenne kanssa, jos kenenkään. Siksi tunnette olevanne usein eristynyt tai voitte usein epäillä ITSEÄNNE. Onneksi ottaessanne aikaa meditoida ja kommunikoida moniulotteisen ITSENNE korkeampien ilmaisujen kanssa, pystytte tuntemaan ehdotonta rakkautta, autuutta ja iloa. Nämä hetket vahvistavat identiteettiänne ja antavat teille lohtua ja informaatiota jatkuvalle matkallenne takaisin moniulotteisen ITSENNE myriadeihin osiin.

Samaan aikaan fyysinen muotonne muuntuu jatkuvasti, kun elätte siinä. Näin kärsitte muuntumisoireista joka päivä (katso Karen Antara www.becomingconscious.com.au/2013/02/body-changes) ja planeettanne käy läpi suuria fyysisiä, poliittisia ja kulttuurillisia muutoksia. Onneksi teette läheistä yhteistyötä Gaian kanssa ja olette syvällisesti yhteydessä sen planeettatietoisuuteen.

Jos kuitenkin etsitte turvaa ja varmuutta, löydätte sen vain omasta sydämestänne ja rakkaidenne sydämestä. Itse asiassa eläminen ehdottomassa rakkaudessa, mitä on aina täydennettävä korkeammista ulottuvuuksista, on salaisuus rauhan ja onnellisuuden löytämiseen tänä kaaosaikana, mikä edeltää suurta muutosta.

Muistutamme jokaiselle teistä, että olette kaikki moniulotteisia olentoja eri heräämisvaiheissa. Olette valtavan rohkeita ottaessanne tämän tehtävän ja me korkeammista todellisuustaajuuksista opastamme teitä ja hurraamme teille hyvin pitkän polariteetti- ja erillisyysseikkailunne viime taipaleella.

Muistakaa, ettei teidän tarvitse tulla keneksikään. Teidän on vain palattava siihen, kuka olette aina olleet.

Siunausta teille kaikille.

Arcturuslaiset

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.