31.8.13

Lie: Muodon muuntuminen

MUODON MUUNTUMINEN

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
27.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Aloitin päiväni lukemalla Bruce Liptonin upean viestin: The Human Genome Project - A Cosmic Joke that has the Scientists Rolling in the Aisle www.brucelipton.com/media/human-genome-project (suom. huom. käsittelee geenitutkimusta)

Kuten usein teen, pyysin Arcturuslaisia auttamaan minua ymmärtämään syvällisesti tämän viestin niin, että voisin integroida sen jokapäiväiseen elämääni. Alla on saamani vastaus.

Rakkaat ylösnousevat ihmisemme,

Kehonne muuntuu solutasolla värähtelemään korkeammalla todellisuustaajuudella. Näin muistatte ja tunnistatte korkeamman taajuuden energiatodellisuuden fyysisen todellisuutenne rinnalla. Aina kun havaitsette korkeamman todellisuustaajuuden, kehonne mukautuu tuohon todellisuusvärähtelyyn niin pitkäksi aikaa, kun voitte havaita sen. Näin ollen, aina kun koette korkeamman todellisuuden energiakentän, kehonne sopeutuu tuohon havaintotaajuuteen.

Teitä on opetettu uskomaan, että ainoastaan fyysinen todellisuus on todellista ja muut todellisuustaajuudet/versiot ovat mielikuvituksenne keksintöä. Kehonne kuitenkin uskoo teitä, ei niitä, jotka ohjelmoivat teidät. Siksi silloin kun alatte havaita näitä korkeampia todellisuustaajuuksia - vaikka vain muutaman sekunnin - havaintonne lähettävät tuon informaation kehollenne. Kehonne alkaa sitten sopeutua tuohon todellisuusversioon.

Uusi normaali


On "normaalin" sisäinen kynnys, mikä perustuu omiin havaintoihinne. Esimerkiksi, jos muutatte hyvin kylmästä ympäristöstä hyvin lämpimään ympäristöön, ajan kuluessa kehonne oivaltaa, että ulkoisen maailmanne lämpötila on muuttunut ja kehonne sisäiset toiminnot alkavat sopeutua elämiseen lämpimämmässä maailmassa.

Toinen esimerkki on kehonne sopeutuminen aina vain saastuneempaan maailmaan. Ennen ilmansaasteet olisivat aiheuttaneet voimakkaan reaktion kehossanne, mutta nyt olette suurelta osin valitettavasti sopeutuneet huonoon ilmanlaatuun. Samalla tavalla sopeudutte korkeampaan todellisuustaajuuteen. Siinä missä nyt ehkä säilytätte korkeamman tietoisuustaajuuden vain meditoidessa tai tehdessänne jotain luovaa, meditoidessanne enemmän ja täyttäessänne elämänne luovuudella, kehonne sopeutuu korkeampaan värähtelyyn ensisijaisena tietoisuustilana.

Esimerkiksi, teille on opetettu, että täysin ulkoiseen (hologrammimatriisiin) keskittynyt beta-aaltotietoisuus on todellinen maailmanne. Kuitenkin muistaessanne jatkuvasti aloittaa päivänne kalibroitumalla alfa-aaltotietoisuuteen meditoimalla, nautinnollisella liikunnalla ja/tai luovuudella, havaintokenttänne alkaa fokusoitua ympäristönne korkeampaan värähtelyyn.

Kun tietoisuutenne perusvärähtely nousee, laajentuneet selvänäköisyys- ja selväkuuloisuuskykynne alkavat lisätä tavanomaisesti fyysistä näkö- ja kuuloaistianne. Lisäksi selvätuntoisuutenne laajentuu luonnostaan, kun yhdistätte telepatian ja empatian elämäänne. Lisäksi haju- ja makuaistinne antavat enemmän informaatiota ruuasta, mitä muuntuva kehonne vaatii.

Uskokaa korkeampiin havaintoihin


Silloin kun muistatte uskoa sen, mitä korkeammat havaintonne ja kehoaistimuksenne kommunikoivat, vahvistatte niitä muutoksia, joita tapahtuu maa-astianne solu- ja molekyylitasolla. Teidät koulutettiin kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne uskomaan, että kehonne oli jotain sellaista, mihin teillä oli vain vähän kontrollia. Kyllä, voitte katsoa eri suuntiin, tehdä eri toimia ja käyttäytyä eri tavalla, mutta kehonne oli mysteeri, mikä oli sairas tai terve omasta tahdostaan.

Kun jatkoitte heräämistä, aloitte oivaltaa, miten paljon ajatuksenne ja tunteenne vaikuttivat fyysisen astianne terveyteen ja hyvinvointiin. Tiedätte, miltä kehonne tuntuu, jos olette masentunut tai ahdistunut, tai silloin kun olette onnellinen ja pidätte hauskaa.

Kun jatkuvasti päätätte pitää tietoisuutenne korkealla, voitte havaita vilahduksia neljännestä ja viidennestä ulottuvuudesta. Nämä ohikiitävät havainnot korkeammista maailmoista auttavat teitä oivaltamaan, että elätte siinä todellisuustaajuudessa, minkä päätätte havaita. Lisäksi näiden havaintojen tyyni tunnistaminen ohjaa kehonne hyväksymään tuon taajuuden solu- ja molekyylitasolla.

Sallikaa samalla uskomusjärjestelmänne hyväksyä täysin se, että värähtelette korkeammalla taajuudella, jotta havaintonne etsivät korkeampia todellisuustaajuuksia. Esimerkiksi näkökykynne etsii myös jokaisen ihmisen, kasvin ja eläimen auraa. Sitten kun sisällytätte neljännen/viidennen ulottuvuuden auran arkisiin havaintoihinne, aktivoitte lisää korkeamman havaintotapanne.

Pystytte kuitenkin havaitsemaan korkeampia taajuuksia ainoastaan silloin, kun tietoisuutenne on kalibroitu alfa-aaltoihin ja sen yli. Käytätte edelleen fyysistä maa-astiaa ja olette mukana kolmannen ulottuvuuden maailman haasteissa. Siksi saattaa olla monia kertoja, jolloin olette "vain fyysinen".

Silloin kun tämä tietoisuuden putoaminen tapahtuu, rakastakaa itseänne ehdottomasti ja antakaa anteeksi itsellenne ehdottomasti. Olette keskellä koko elämän muuntumista ilman ohjekirjaa tai karttaa. Olkaa siksi hyvä itsellenne ja hyväksykää, että on aikoja, jolloin teidän on edelleen toimittava kolmannen ulottuvuuden ihmisenä. Nauttikaa näistä ajoista, koska tulette kaipaamaan niitä enemmän, kuin uskotte.

Korkeampien havaintojen aktivoiminen

Kun jatkatte korkeamman havaintotapanne aktivoimista, todellisuuskokemuksenne laajenee viidennen ulottuvuuden moniulotteiseksi kentäksi. Monet ovat edelleen kalibroituja ainoastaan kolmannen ulottuvuuden havaintoihinsa, joten he aloittavat evoluutionsa havaitsemalla enemmän neljännen ulottuvuuden auramaailmaa.

Toisaalta valotyöntekijät ovat vakiinnuttaneet tuon laajentuneen havaintotavan ja ovat siirtymässä havaitsemaan tietoisesti joka päivä viidennen ulottuvuuden värähtelyä, mikä on nyt havaittavissa päivätietoisuudessanne. Sanomme "päivätietoisuus", koska useimmilla teistä päivätietoisuus on suurelta osin alfa-aaltoja.

Lisääntyneellä sisäisellä alfa-aaltotietoisuudella tunnistatte nopeasti, kun negatiivisuutta tulee sydämeenne tai mieleenne. Silloin kun tietoisuutenne ja näin havaintonne palaavat kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, tunnistatte helposti tiheyden tunteen. Muistakaa, että käytätte edelleen maa-astiaa riippumatta siitä, miten muuntuneita olette. Näin ollen teidän on maksettava laskuja, ajettava liikenteessä ja siivottava kotinne - tai mikä tahansa tehtävä, mikä alentaa värähtelyänne.

Tarkkailkaa tietoisuustilaanne


On elintärkeää, että tunnistatte, milloin tietoisuutenne on pudonnut, koska havaintokenttänne seuraa pian perässä ja myös reagointinne elämään. Sitten kun tietoisuutenne taas nousee ja kalibroidutte uuteen laajentuvaan todellisuuteenne, ilon, rakkauden ja toivon tunteet palaavat. Silloin voitte helpommin osallistua viidennen ulottuvuuden häivähdyksiin, kun ne tunkeutuvat kolmannen ulottuvuuden ohenevan harhaverhon läpi.

Silloin kun teillä on havaintoja ja tunteita uudesta todellisuudestanne, voitte päättää tietoisesti käyttää korkeampia havaintojanne antaman teille enemmän informaatiota fyysisestä ja korkeamman taajuuden ympäristöstänne. Niin kauan kun käytätte maa-astiaa, pystytte myös havaitsemaan fyysisen todellisuutenne, ellette värähtele korkeammassa theta- tai delta-aaltotietoisuudessa.

Muistakaa, että aivojenne on kalibroiduttava mieleen ja mielen on kalibroiduttava kosmiseen mieleen. Muuten reagoitte aivojen vanhanaikaisella 3D-tietokoneella. Muistakaa myös yhdistää fyysinen sydämenne korkeaan sydämeen, niin että voitte integroida laajentuneet havaintonne kolminkertaisen liekkinne viisauden, voiman ja rakkauden kera.

Kun yhdistätte fyysisen muotonne valokehon sydämeen ja mieleen, voitte helposti keskittyä rakkauteen ja päästää irti kaikista pelkokäsityksistä, -ajatuksista ja -tunteista. Ette ole rajoittunut fyysiseen maa-astiaanne, mutta fyysisen maailman harhakuvat voivat saada teidät unohtamaan yhdistymisen moniulotteiseen ITSEENNE.

Elämänne uudelleenmuotoilu

Alatte muotoilla elämäänne uudelleen kouluttamalla itsenne muuntamaan johdonmukaisesti tietoisuustilanne alfa-aalloille ja sen yli. Kun korkeammasta tietoisuustilastanne tule normaali, laajentuneista havainnoistanne tulee normaaleja, tyynestä ja rakastavasta hyväksynnästä tulee normaalia ja moniulotteisesta ajattelustanne tulee normaalia.

Kun moniulotteinen ajattelunne on normaalia, hahmotatte tietoisuuden väliaikaisen livahduksen 3D-ajatteluun lyhyeksi matkaksi fyysisyyteen, mistä pystytte palaamaan helposti. Muistatte, että fyysinen keho ja fyysinen todellisuus on yhteytenne Gaiaan, Äiti Maahan, jonka kanssa olette luvanneet olla ylösnousemuskumppanuudessa.

Vahvan kumppanuustunteen myötä Gaiaan kolmas ulottuvuus ei ole enää matalampi taajuus, mikä aiheuttaa teille ongelmia, vaan todellisuus mihin tulitte vapaaehtoisesti. Muistaen, että valitsitte nykyinkarnaationne, voitte elää korkeammissa todellisuustaajuuksissa, mutta "mennä töihin" fyysiseen maailmaan täyttämään syntymäsopimuksenne.

Tietäessänne, että valitsitte oman todellisuutenne ja kirjoititte - ja parhaillaan kirjoitatte - oman käsikirjoituksenne, uhrina olemiselle ei ole tilaa. Muistakaa, että valitsisitte läksynne oppiaksenne sen, mikä on välttämätöntä täyttääksenne maatehtävänne. Siksi teidän ehkä täytyy antaa ehdottomasti anteeksi ITSELLENNE joidenkin haasteiden valitseminen.

Tiedostaen täysin moniulotteisuutenne, korkeammat todellisuustaajuudet ovat aina valinta. Teette tuon valinnan kalibroimalla tietoisuutenne siihen todellisuustaajuuteen, minkä haluatte kokea. Toisin sanoen, ette enää yritä ylösnousta.

Valintavoimanne

Voitte päättää elää tietäen, että olette ylösnoussut eikä ensisijainen tietoisuustilanne ole enää rajoittunut fyysiseen tasoon. Koska tämä kuva ITSESTÄ on teille uusi, teette luultavasti monia väliaikaisia retkiä kolmannen ulottuvuuden maan haasteisiin. Muistakaa kuitenkin säätää tietoisuutenne välittömästi takaisin alfa-aalloille ja sen yli.

Olkaa kärsivällinen itsenne kanssa.
Rakastakaa itseänne ja antakaa anteeksi itsellenne.

Olette moniulotteinen olento, joka on vapaaehtoisesti uskaltautunut harhakuvien syvyyksiin voidakseen auttaa kaikkia olentoja maaplaneetalla. Se mitä teette, on ainutlaatuista universumissanne, kun nostatte planeetan ja sen asukkaat viidenteen ulottuvuuteen ilman fyysistä tuhoutumista. Muistakaa olla rakastava niitä kohtaan, jotka eivät osallistu ylösnousemusprosessiin.

He ovat ottaneet tämän inkarnaation oppiakseen ylösnousemuksesta, mutta he haluavat lisää inkarnaatioita fyysisellä tasolla. Ylösnousemus on valinta eivätkä kaikki Gaian ihmiset tee tätä valintaa. He ovat kuitenkin kasvaneet valtavasti inkarnoitumalla Gaian muuntumisaikaan. Päästäkää siksi irti kaikesta sen tuomitsemisesta, mitä toisten pitäisi tehdä.

Keskittykää omaan valintaanne ja toisiin, jotka ovat valinneet samanlaisen kokemuksen. Päästäkää lisäksi irti aikakäsityksestä. Aika on kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhaa. Jos keskitytte siihen, "milloin se tapahtuu", alennatte tietoisuutenne aikaulottuvuuteen.

Eläkää nyt-hetkessä

Eläkää joka hetki nyt-hetkessä. Jos ette tiedä, miten se tehdään, katsokaa lemmikkejänne, kasveja, taivasta, maata, vesilampea. Viidennessä ulottuvuudessa ja sen "yläpuolella" ollaan vapaita ajasta. Näin ollen kaikki kokeminen keskittyy ykseyden nyt-hetkeen. Tiedämme, ettei 3D-ajattelunne voi ymmärtää tätä käsitettä. Kävelkää siksi pitkään luonnossa ilman kelloa, ajakaa polkupyörällä, joogatkaa, maalatkaa kuvia, soittakaa musiikkia, menkää konserttiin jne.

Silloin kun teette jotain luovaa, aikatuntemuksenne vääristyy ja siirrytte nyt-hetkeen. Kun elätte nyt-hetkessä, resonoitte korkeampiin todellisuustaajuuksiin. Onneksi luovuutenne laajenee kovasti, kun jatkatte matkaanne takaisin ITSEEN. Itse asiassa luotte tietoisesti elämäänne jokaisella ajatuksella ja tunteella.

Muistakaa siksi hallita ajatuksenne ja tunteenne. Ajatuksenne ja tunteenne luovat ja kumpuavat tietoisuustilastanne. On yksi asia havaita viides ulottuvuus ja myös käydä siellä ja toinen asia päästää irti kaikista kolmannen ulottuvuuden ajatus- ja tunnetavoista, jotta voitte pysyä tuossa värähtelyssä.
Silloin kun olitte vauva ja opettelitte kävelemään, ette suuttuneet itsellenne kaatuessa. Nousitte vain seisomaan ja yrititte uudestaan. Lopulta konttaamisen korvasivat käveleminen ja juokseminen. Menkää jumalaiseen lapseenne saadaksenne taas tuon kärsivällisyyden itsenne kanssa ja lapsuuden ihmetyksen laajentuneen todellisuusversion tutkimisessa.

Olemme kanssanne nyt.

Arcturuslaiset

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.