31.8.13

Lie: Muodon muuntuminen

MUODON MUUNTUMINEN

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
27.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Aloitin päiväni lukemalla Bruce Liptonin upean viestin: The Human Genome Project - A Cosmic Joke that has the Scientists Rolling in the Aisle www.brucelipton.com/media/human-genome-project (suom. huom. käsittelee geenitutkimusta)

Kuten usein teen, pyysin Arcturuslaisia auttamaan minua ymmärtämään syvällisesti tämän viestin niin, että voisin integroida sen jokapäiväiseen elämääni. Alla on saamani vastaus.

Rakkaat ylösnousevat ihmisemme,

Kehonne muuntuu solutasolla värähtelemään korkeammalla todellisuustaajuudella. Näin muistatte ja tunnistatte korkeamman taajuuden energiatodellisuuden fyysisen todellisuutenne rinnalla. Aina kun havaitsette korkeamman todellisuustaajuuden, kehonne mukautuu tuohon todellisuusvärähtelyyn niin pitkäksi aikaa, kun voitte havaita sen. Näin ollen, aina kun koette korkeamman todellisuuden energiakentän, kehonne sopeutuu tuohon havaintotaajuuteen.

Teitä on opetettu uskomaan, että ainoastaan fyysinen todellisuus on todellista ja muut todellisuustaajuudet/versiot ovat mielikuvituksenne keksintöä. Kehonne kuitenkin uskoo teitä, ei niitä, jotka ohjelmoivat teidät. Siksi silloin kun alatte havaita näitä korkeampia todellisuustaajuuksia - vaikka vain muutaman sekunnin - havaintonne lähettävät tuon informaation kehollenne. Kehonne alkaa sitten sopeutua tuohon todellisuusversioon.

Uusi normaali


On "normaalin" sisäinen kynnys, mikä perustuu omiin havaintoihinne. Esimerkiksi, jos muutatte hyvin kylmästä ympäristöstä hyvin lämpimään ympäristöön, ajan kuluessa kehonne oivaltaa, että ulkoisen maailmanne lämpötila on muuttunut ja kehonne sisäiset toiminnot alkavat sopeutua elämiseen lämpimämmässä maailmassa.

Toinen esimerkki on kehonne sopeutuminen aina vain saastuneempaan maailmaan. Ennen ilmansaasteet olisivat aiheuttaneet voimakkaan reaktion kehossanne, mutta nyt olette suurelta osin valitettavasti sopeutuneet huonoon ilmanlaatuun. Samalla tavalla sopeudutte korkeampaan todellisuustaajuuteen. Siinä missä nyt ehkä säilytätte korkeamman tietoisuustaajuuden vain meditoidessa tai tehdessänne jotain luovaa, meditoidessanne enemmän ja täyttäessänne elämänne luovuudella, kehonne sopeutuu korkeampaan värähtelyyn ensisijaisena tietoisuustilana.

Esimerkiksi, teille on opetettu, että täysin ulkoiseen (hologrammimatriisiin) keskittynyt beta-aaltotietoisuus on todellinen maailmanne. Kuitenkin muistaessanne jatkuvasti aloittaa päivänne kalibroitumalla alfa-aaltotietoisuuteen meditoimalla, nautinnollisella liikunnalla ja/tai luovuudella, havaintokenttänne alkaa fokusoitua ympäristönne korkeampaan värähtelyyn.

Kun tietoisuutenne perusvärähtely nousee, laajentuneet selvänäköisyys- ja selväkuuloisuuskykynne alkavat lisätä tavanomaisesti fyysistä näkö- ja kuuloaistianne. Lisäksi selvätuntoisuutenne laajentuu luonnostaan, kun yhdistätte telepatian ja empatian elämäänne. Lisäksi haju- ja makuaistinne antavat enemmän informaatiota ruuasta, mitä muuntuva kehonne vaatii.

Uskokaa korkeampiin havaintoihin


Silloin kun muistatte uskoa sen, mitä korkeammat havaintonne ja kehoaistimuksenne kommunikoivat, vahvistatte niitä muutoksia, joita tapahtuu maa-astianne solu- ja molekyylitasolla. Teidät koulutettiin kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne uskomaan, että kehonne oli jotain sellaista, mihin teillä oli vain vähän kontrollia. Kyllä, voitte katsoa eri suuntiin, tehdä eri toimia ja käyttäytyä eri tavalla, mutta kehonne oli mysteeri, mikä oli sairas tai terve omasta tahdostaan.

Kun jatkoitte heräämistä, aloitte oivaltaa, miten paljon ajatuksenne ja tunteenne vaikuttivat fyysisen astianne terveyteen ja hyvinvointiin. Tiedätte, miltä kehonne tuntuu, jos olette masentunut tai ahdistunut, tai silloin kun olette onnellinen ja pidätte hauskaa.

Kun jatkuvasti päätätte pitää tietoisuutenne korkealla, voitte havaita vilahduksia neljännestä ja viidennestä ulottuvuudesta. Nämä ohikiitävät havainnot korkeammista maailmoista auttavat teitä oivaltamaan, että elätte siinä todellisuustaajuudessa, minkä päätätte havaita. Lisäksi näiden havaintojen tyyni tunnistaminen ohjaa kehonne hyväksymään tuon taajuuden solu- ja molekyylitasolla.

Sallikaa samalla uskomusjärjestelmänne hyväksyä täysin se, että värähtelette korkeammalla taajuudella, jotta havaintonne etsivät korkeampia todellisuustaajuuksia. Esimerkiksi näkökykynne etsii myös jokaisen ihmisen, kasvin ja eläimen auraa. Sitten kun sisällytätte neljännen/viidennen ulottuvuuden auran arkisiin havaintoihinne, aktivoitte lisää korkeamman havaintotapanne.

Pystytte kuitenkin havaitsemaan korkeampia taajuuksia ainoastaan silloin, kun tietoisuutenne on kalibroitu alfa-aaltoihin ja sen yli. Käytätte edelleen fyysistä maa-astiaa ja olette mukana kolmannen ulottuvuuden maailman haasteissa. Siksi saattaa olla monia kertoja, jolloin olette "vain fyysinen".

Silloin kun tämä tietoisuuden putoaminen tapahtuu, rakastakaa itseänne ehdottomasti ja antakaa anteeksi itsellenne ehdottomasti. Olette keskellä koko elämän muuntumista ilman ohjekirjaa tai karttaa. Olkaa siksi hyvä itsellenne ja hyväksykää, että on aikoja, jolloin teidän on edelleen toimittava kolmannen ulottuvuuden ihmisenä. Nauttikaa näistä ajoista, koska tulette kaipaamaan niitä enemmän, kuin uskotte.

Korkeampien havaintojen aktivoiminen

Kun jatkatte korkeamman havaintotapanne aktivoimista, todellisuuskokemuksenne laajenee viidennen ulottuvuuden moniulotteiseksi kentäksi. Monet ovat edelleen kalibroituja ainoastaan kolmannen ulottuvuuden havaintoihinsa, joten he aloittavat evoluutionsa havaitsemalla enemmän neljännen ulottuvuuden auramaailmaa.

Toisaalta valotyöntekijät ovat vakiinnuttaneet tuon laajentuneen havaintotavan ja ovat siirtymässä havaitsemaan tietoisesti joka päivä viidennen ulottuvuuden värähtelyä, mikä on nyt havaittavissa päivätietoisuudessanne. Sanomme "päivätietoisuus", koska useimmilla teistä päivätietoisuus on suurelta osin alfa-aaltoja.

Lisääntyneellä sisäisellä alfa-aaltotietoisuudella tunnistatte nopeasti, kun negatiivisuutta tulee sydämeenne tai mieleenne. Silloin kun tietoisuutenne ja näin havaintonne palaavat kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, tunnistatte helposti tiheyden tunteen. Muistakaa, että käytätte edelleen maa-astiaa riippumatta siitä, miten muuntuneita olette. Näin ollen teidän on maksettava laskuja, ajettava liikenteessä ja siivottava kotinne - tai mikä tahansa tehtävä, mikä alentaa värähtelyänne.

Tarkkailkaa tietoisuustilaanne


On elintärkeää, että tunnistatte, milloin tietoisuutenne on pudonnut, koska havaintokenttänne seuraa pian perässä ja myös reagointinne elämään. Sitten kun tietoisuutenne taas nousee ja kalibroidutte uuteen laajentuvaan todellisuuteenne, ilon, rakkauden ja toivon tunteet palaavat. Silloin voitte helpommin osallistua viidennen ulottuvuuden häivähdyksiin, kun ne tunkeutuvat kolmannen ulottuvuuden ohenevan harhaverhon läpi.

Silloin kun teillä on havaintoja ja tunteita uudesta todellisuudestanne, voitte päättää tietoisesti käyttää korkeampia havaintojanne antaman teille enemmän informaatiota fyysisestä ja korkeamman taajuuden ympäristöstänne. Niin kauan kun käytätte maa-astiaa, pystytte myös havaitsemaan fyysisen todellisuutenne, ellette värähtele korkeammassa theta- tai delta-aaltotietoisuudessa.

Muistakaa, että aivojenne on kalibroiduttava mieleen ja mielen on kalibroiduttava kosmiseen mieleen. Muuten reagoitte aivojen vanhanaikaisella 3D-tietokoneella. Muistakaa myös yhdistää fyysinen sydämenne korkeaan sydämeen, niin että voitte integroida laajentuneet havaintonne kolminkertaisen liekkinne viisauden, voiman ja rakkauden kera.

Kun yhdistätte fyysisen muotonne valokehon sydämeen ja mieleen, voitte helposti keskittyä rakkauteen ja päästää irti kaikista pelkokäsityksistä, -ajatuksista ja -tunteista. Ette ole rajoittunut fyysiseen maa-astiaanne, mutta fyysisen maailman harhakuvat voivat saada teidät unohtamaan yhdistymisen moniulotteiseen ITSEENNE.

Elämänne uudelleenmuotoilu

Alatte muotoilla elämäänne uudelleen kouluttamalla itsenne muuntamaan johdonmukaisesti tietoisuustilanne alfa-aalloille ja sen yli. Kun korkeammasta tietoisuustilastanne tule normaali, laajentuneista havainnoistanne tulee normaaleja, tyynestä ja rakastavasta hyväksynnästä tulee normaalia ja moniulotteisesta ajattelustanne tulee normaalia.

Kun moniulotteinen ajattelunne on normaalia, hahmotatte tietoisuuden väliaikaisen livahduksen 3D-ajatteluun lyhyeksi matkaksi fyysisyyteen, mistä pystytte palaamaan helposti. Muistatte, että fyysinen keho ja fyysinen todellisuus on yhteytenne Gaiaan, Äiti Maahan, jonka kanssa olette luvanneet olla ylösnousemuskumppanuudessa.

Vahvan kumppanuustunteen myötä Gaiaan kolmas ulottuvuus ei ole enää matalampi taajuus, mikä aiheuttaa teille ongelmia, vaan todellisuus mihin tulitte vapaaehtoisesti. Muistaen, että valitsitte nykyinkarnaationne, voitte elää korkeammissa todellisuustaajuuksissa, mutta "mennä töihin" fyysiseen maailmaan täyttämään syntymäsopimuksenne.

Tietäessänne, että valitsitte oman todellisuutenne ja kirjoititte - ja parhaillaan kirjoitatte - oman käsikirjoituksenne, uhrina olemiselle ei ole tilaa. Muistakaa, että valitsisitte läksynne oppiaksenne sen, mikä on välttämätöntä täyttääksenne maatehtävänne. Siksi teidän ehkä täytyy antaa ehdottomasti anteeksi ITSELLENNE joidenkin haasteiden valitseminen.

Tiedostaen täysin moniulotteisuutenne, korkeammat todellisuustaajuudet ovat aina valinta. Teette tuon valinnan kalibroimalla tietoisuutenne siihen todellisuustaajuuteen, minkä haluatte kokea. Toisin sanoen, ette enää yritä ylösnousta.

Valintavoimanne

Voitte päättää elää tietäen, että olette ylösnoussut eikä ensisijainen tietoisuustilanne ole enää rajoittunut fyysiseen tasoon. Koska tämä kuva ITSESTÄ on teille uusi, teette luultavasti monia väliaikaisia retkiä kolmannen ulottuvuuden maan haasteisiin. Muistakaa kuitenkin säätää tietoisuutenne välittömästi takaisin alfa-aalloille ja sen yli.

Olkaa kärsivällinen itsenne kanssa.
Rakastakaa itseänne ja antakaa anteeksi itsellenne.

Olette moniulotteinen olento, joka on vapaaehtoisesti uskaltautunut harhakuvien syvyyksiin voidakseen auttaa kaikkia olentoja maaplaneetalla. Se mitä teette, on ainutlaatuista universumissanne, kun nostatte planeetan ja sen asukkaat viidenteen ulottuvuuteen ilman fyysistä tuhoutumista. Muistakaa olla rakastava niitä kohtaan, jotka eivät osallistu ylösnousemusprosessiin.

He ovat ottaneet tämän inkarnaation oppiakseen ylösnousemuksesta, mutta he haluavat lisää inkarnaatioita fyysisellä tasolla. Ylösnousemus on valinta eivätkä kaikki Gaian ihmiset tee tätä valintaa. He ovat kuitenkin kasvaneet valtavasti inkarnoitumalla Gaian muuntumisaikaan. Päästäkää siksi irti kaikesta sen tuomitsemisesta, mitä toisten pitäisi tehdä.

Keskittykää omaan valintaanne ja toisiin, jotka ovat valinneet samanlaisen kokemuksen. Päästäkää lisäksi irti aikakäsityksestä. Aika on kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhaa. Jos keskitytte siihen, "milloin se tapahtuu", alennatte tietoisuutenne aikaulottuvuuteen.

Eläkää nyt-hetkessä

Eläkää joka hetki nyt-hetkessä. Jos ette tiedä, miten se tehdään, katsokaa lemmikkejänne, kasveja, taivasta, maata, vesilampea. Viidennessä ulottuvuudessa ja sen "yläpuolella" ollaan vapaita ajasta. Näin ollen kaikki kokeminen keskittyy ykseyden nyt-hetkeen. Tiedämme, ettei 3D-ajattelunne voi ymmärtää tätä käsitettä. Kävelkää siksi pitkään luonnossa ilman kelloa, ajakaa polkupyörällä, joogatkaa, maalatkaa kuvia, soittakaa musiikkia, menkää konserttiin jne.

Silloin kun teette jotain luovaa, aikatuntemuksenne vääristyy ja siirrytte nyt-hetkeen. Kun elätte nyt-hetkessä, resonoitte korkeampiin todellisuustaajuuksiin. Onneksi luovuutenne laajenee kovasti, kun jatkatte matkaanne takaisin ITSEEN. Itse asiassa luotte tietoisesti elämäänne jokaisella ajatuksella ja tunteella.

Muistakaa siksi hallita ajatuksenne ja tunteenne. Ajatuksenne ja tunteenne luovat ja kumpuavat tietoisuustilastanne. On yksi asia havaita viides ulottuvuus ja myös käydä siellä ja toinen asia päästää irti kaikista kolmannen ulottuvuuden ajatus- ja tunnetavoista, jotta voitte pysyä tuossa värähtelyssä.
Silloin kun olitte vauva ja opettelitte kävelemään, ette suuttuneet itsellenne kaatuessa. Nousitte vain seisomaan ja yrititte uudestaan. Lopulta konttaamisen korvasivat käveleminen ja juokseminen. Menkää jumalaiseen lapseenne saadaksenne taas tuon kärsivällisyyden itsenne kanssa ja lapsuuden ihmetyksen laajentuneen todellisuusversion tutkimisessa.

Olemme kanssanne nyt.

Arcturuslaiset

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

29.8.13

Amma tuleekin Suomeen jo 5.-6.10.2013

Om Ihanat!

Suomen Amma-keskus on juuri tiedottanut, että Amma tuleekin Suomeen jo 5.-6.10.2013! Paikkana on Vantaan Energia Areena. Lue lisää täältä: http://www.amma.fi/kier/suomessa.php.

Tämän myötä luonnollisesti myöskin yhteiskuljetus välillä Seinäjoki-Vantaa-Seinäjoki muuttuu uuteen ajankohtaan. Lähtö on aikaisin lauantaiaamulla niin, että bussi on Vantaalla yhdeksän, puoli kymmenen aikaan. Mutta bussissahan voi sitten vielä nukkua - jos saa unta Amman energioilta. ;)

Järjestän ennen Amman tuloa vielä yhteisen kokoontumisen kaikille bussilaisille, joten ole kuulolla, jos olet ilmoittautunut mukaan. Laitan kohta infoa tulemaan. ♥ Niin, ja jos siellä on vielä joku, joka mielii mukaan, niin paikkoja on jonkin verran vielä jäljellä. Tarvittaessa voimme toki ajatella, että kyytejä järjestetään kaksi, lauantaille JA sunnuntaille. Mutta lähdetään nyt alustavasti liikkeelle tuosta lauantaista. ♥ Otan ilmoittautumisia vielä vastaan osoitteessa ranto.kirsi@gmail.com.


Iloa ja Ammavaloa,

♥ Deepthi
26.8.13

Astro: Planeettauutiset


Video: The Indigo Evolution

Heii!

Tällainen aivan ihana, upea dokumentti herkistä lapsista tuli eteeni, kun etsin tietoa ja vahvistuksia eräästä toisesta asiasta.

Iloa ja kiitollisuutta uuteen viikkoon ja toivottavasti nautit tästä videosta yhtä paljon kuin minä. <3

Deepthi
23.8.13

Tule mukaan hiljentymään Itämeren vesistöjen puolesta HUOMENNA LA 24.08 klo:10

Aivan upean aurinkoista perjantaita täältä Själön saaresta Turun saaristosta! Olemme täällä kohta aloittamassa enkeliretriittiä, kun saadaan kaikki osallistujat paikan päälle. Minä saavuin jo eilen illalla, ja aivan haukoin henkeä koko merimatkan tänne saapuessani. Muistin taas, miten paljon olen Äiti Merta kaivannut ja miten voimallinen vaikutus sillä on sielulleni. Kiitollisuuden kyyneleet vain valuivat pitkin poskiani, kun otin kuvia merestä ja auringosta ja hengitin meren rakkautta sydämeeni.  Illalla laitoimme huvilan emännän, Anu-ystäväni kanssa takkaan tulet, kynttilät palamaan ja joimme iltateet samalla kun vaihdoimme kuulumisia ja katselimme, miten yön pimeys laskeutuu saaren ja meren ylle. Niin taianomaista. Yöllä, kun Anu oli jo mennyt nukkumaan, minä hiivin ulos viltin kanssa ja laitoin pitkäkseni kallion päällä olevalle käytävätasanteelle, joka johtaa alas rantaan. Oli uskomatonta kylpeä täyden kuun valossa, vain tähdet kattona yläpuolella, ja jostain alhaalta kuului meren aaltojen vaimea supatus. Niin upeaa! <3 Yönikin halusin nukkua sohvalla takan ääressä, josta avautui lattiasta kattoon aukeavat ikkunat ja upea tähtitaivas ja saaren puuston silhuetit. <3

Tänä aamuna kipitin villasukissani suoraan tuonne merenkalliolle ja kyyneleitä ei voinut taas estää. Hiljaisuus ja kauneus oli niin käsinkosketeltavaa. <3 Siellä istuessani muistin, mitä ystäväni oli minulle pari päivää aikaisemmin ehdottanut. Hänelle oli tullut tunne, että ehkä meidät oli johdatettu pitämään enkeliretriittiä saaristoon sen takia, että voisimme samalle myös hiljentyä rukoilemaan Itämeren vesistön puhtauden puolesta. Sama tunne nousi minulle nyt aamulla, kun istuin kalliolla katselemassa merta. Siispä tuumasta toimeen:


Kutsun Sinut yhtymään 
kanssamme huomenaamulla 
LA 24.08 Klo 10.00 
yhteiseen Valoverkkoon 
hiljentymään ja välittämään valorakkautta Itämeren vesistöille. 


Voit visualisoida sydämestäsi, miten koko vesistö on täysin puhdas, kirkas ja elinvoimainen, ja kaikki sen eliöt ja olennot elävät puhtaassa, harmonisessa yhteydessä keskenään. 

Lämmin Kiitos! 


Ilon ja Rakkauden täyteistä viikonloppua! 

Deepthi
22.8.13

Varcas: Sinisen kuun pohjavirtaukset


SINISEN KUUN POHJAVIRTAUKSET - SE EI OLE VALKOHAI*, SE ON SUURI VALO!

Kirjoittanut Sarah Varcas (astro-awakenings.co.uk)
21.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Sinisen kuun loppuvirtauksissa tunnemme ehkä, että meitä vedetään vääjäämättä tuntemattomaan suuntaan vauhdilla, mitä emme tunne mukavaksi. Tämän päivän kartat muistuttivat minua usein haielokuvissa toistuvasta kohtauksesta, missä joku polskuttelee onnellisena vedessä, ja sitten hän yhtäkkiä syöksyy pinnan alle hain vetämänä ja hänen avuttomat ja kauhistuneet ystävänsä katselevat rannalla. He luulivat nauttivansa vain olostaan ja havaitsevatkin vaanivan vaaran, mikä on paljon suurempi, mitä he olivat kuvitelleet, ja havainto tapahtuu aivan liian myöhään voidakseen välttää sitä mitenkään.

Kuulostaa synkältä, eikö? Ja näissä elokuvissa se onkin. Tuo vedessä oleva henkilö ei pääse koskaan pois kokonaisena. Mutta me emme ole hän eikä tämä ole hain hyökkäys riippumatta siitä, miten paljon se saattaa tuntua sellaiselta. Jos meitä raahaa jokin, mikä on tarttunut meihin tiukasti syvältä, niin tämä johtuu siitä, että meidän on oltava jossain muualla ja tähän mennessä olemme olleet piittaamatta kohteliaammista kutsuista, joita aiemmin esitettiin. Yleisesti ottaen universumilla on hyvät tavat. Se antaa tavallisesti meille runsaasti varoituksia siitä, minkä tarvitsee muuttua, mitä meidän tarvitsee tehdä ja mihin meidän tarvitsee mennä - jopa kuka meidän tarvitsee olla! Vihjeitä ja opasteita on joka paikassa, jos olemme samaa mieltä ja etsimme niitä. Mutta jos olemme sivuuttaneet tai heittäneet sivuun ne liian pitkään, lopulta ryhdytään dramaattisempiin toimiin ja kosmos ottaa isot aseet käyttöön saadakseen viestinsä läpi.

Tätä tapahtuu nyt. Meillä oli kuukausi aikaa ennen sinistä kuuta kasata "toimintasuunnitelma" ja … no, toimia … mutta jos emme käyttäneet tuota tilaisuutta, saatamme kohdata suuremman pakon käsitellä ne jutut, mitä olemme vältelleet. Emme voi enää ajatella, että hoidamme sen sitten joku toinen kerta tai tartumme siihen, sitten kun meistä tuntuu paremmalta tai otamme tuon kysymyksen esiin terapiassa ensi kuussa. Se on tässä ja nyt nenämme edessä. Emme voi ohittaa sitä, meidän on mentävä sen läpi - ja juuri tähän meitä tämä valloittamaton voima vie valonnopeudella.

Mutta ei ole tarvetta pelätä. Muista, ettei se ole hai, vaan sisältämme kuohahtava energia ja tunne, mikä kohtaa ulkoisen ympäristömme energian ja sytyttää räjähdyksen, ja tämä aiheuttaa nyt kokemaamme liikettä. Emme voi hillitä tai tukahduttaa näitä reaktioita, joten voimme aivan hyvin käyttää niitä antamaan matkallemme polttoainetta ja viemään sinne, missä meidän tarvitsee olla - mitä nopeammin sitä parempi!

Jos siis tunnet noiden hain hampaiden lähestyvän jalkaasi juuri, kun ajattelit pitäväsi hauskaa, niin älä joudu paniikkiin. Se ei ole valkohai, mutta sitä tarvitsee silti kunnioittaa sinä voimakkaana ja elämää muuttavana voimana, mikä se on. Ja näin ei ole mitään itua kamppailla - on paljon parempi mennä virran mukana ja katsoa aikanaan, minne se vie sinua.

Rakkaudella kaikille,

Sarah Varcas

* Suom. huom. valkohai on englanniksi "Great White" (= suuri valkoinen)

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

20.8.13

ONENESS New Zealand -video julkaistu

.
Heii Rakkaat,

Tänään on ollut huikea päivä! Sydämeni toive jakaa rakkauden ja valon viestiä on ottanut aivan uuden askeleen. ♥ Olen aina uskonut rakkauden voimaan ja että meillä itsellämme on avaimet tulevaisuuteen, vapaus valita pelon sijasta rakkaus. Olen saanut myös kokea, miten taide ja musiikki toimivat tuossa tehtävässä hyvin voimallisina työkaluina. Taiteen ja musiikin avulla pystymme nostamaan tietoisuutta, avaamaan sydämemme näkemään rakkaus toisissamme ja tekemään maailmasta parempi paikka elää meille kaikille. Sitä tarkoitusta varten on syntynyt myös Oneness Mission.

Oneness Mission on globaali liike, joka heijastaa kauneutta, rakkautta ja valoa valokuvien, videoiden, musiikin ja kirjoitusten kautta. Projektin perustajana toimii minun lisäkseni amerikkalainen valokuvaaja, filmien tekijä ja muusikko Shawn Reeder. Aloitimme yhteistyön keväällä 2012 ja loimme yhdessä kaksi videota: The Essence of Kirsi Ranto ღ Deepthi ja An Evening with Deepthi. Oneness Mission on nyt jatkoa tuolle yhteistyölle.

Oneness New Zealand (yllä) on nyt Oneness Missionin ensimmäinen virallinen yhteistyövideomme. Shawn vietti alkuvuodesta kolme kuukautta Uudessa Seelannissa kuvaten materiaalia tätä videoa varten. Yli 100.000 kuvasta tälle videolle päätyi 8640 kuvaa. Minä puolestaan kirjoitin tähän huikeaan videon tekstin ja sain äänittää sen puhutussa muodossa lopulliseen versioon. Videolla kuullaan myös amerikkalaisen Shaun Paulin musiikkia.

Voit liittyä joukkoomme Facebookissa ja vierailla projektimme Oneness Mission -kotisivuilla.

Voi toivottavasti nautit videon annista yhtä paljon kuin me olemme sitä rakastaneet koko tämän matkan ajan! ♥ ♥ 

Rakkaudella ja kiitollisuudella,
ღ Deepthi
19.8.13

Hoffman: Olen ilmentänyt kaiken, mutta on vielä yksi asia

OLEN ILMENTÄNYT KAIKEN, MUTTA ON VIELÄ YKSI ASIA

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 14.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Rakas Jennifer, minulla oli sessio kanssasi muutama vuosi sitten ja neuvoit minua seuraamaan sydäntäni joissain vaikeissa päätöksissä, joita edessäni oli - muuttaa pois tai pysyä lähellä perhettäni. Muutin äskettäin Intiaan ja olen onnellinen täällä. Kiitos rohkaisustasi. Nyt kun olen ilmentänyt melkein kaiken, mitä haluan, on vielä yksi asia, mitä en näytä osaavan ilmentää - suhde. Minulla on suhde erään miehen kanssa, mutta hänellä on tällä hetkellä toinen, joten olemme vain ystäviä.

Olen tehnyt jo paljon parannustyötä enkä tiedä, mitä on vielä parannettavaa. Olen ilmentänyt kaiken, paitsi romanttista kumppania. Olen kiitollinen kaikesta, mutta haluan vielä poikaystävän! Tiedän sinun sanovan, että kaikki selviää, ja niin on selvinnytkin, paitsi tämä yksi osa. Mikä oppituntini on tässä? Miksi niin on, että ilmensin lopultakin jonkun, muttemme ole aivan vielä perillä. Onko kyse hyväksynnästä, että annan hänen olla siellä, missä hän haluaa, kuten mainitsit äskettäin ohjelmassasi? Vai ehdotatko, että siirryn eteenpäin löytääkseni jonkun toisen?

Jenniferin vastaus:
Ensinnäkin onnittelut sydämesi seuraamisesta. Tiedän, ettei se ollut helppo valinta sinulle, mutta päätit ottaa tämän voimallisen askeleen ja elää erossa perheestäsi. Vaikka se oli vaikeaa, se ei ollut vaikein valintasi - suhde on. Ja siksi olet valinnut sellaisen, joka ei ole vapaa - antaaksesi todella sitoutumatta itsellesi vaikutelman, että sinulla on joku elämässäsi. Mikä on oppituntisi (upea kysymys)? Missä kohtaa et ole valmis olemaan haavoittuva ja sitoutumaan? Tässä on sinulle joitain voimallisia vastauksia ja ne liittyvät siihen, mitä ajattelet vastuidesi olevan suhteissa.

Silloin kun pääsemme alkuun parantumisessa, käymme läpi pitkähkön prosessin paljastaaksemme sen, mikä ei toimi meillä, ja harmonisoidumme uudelle polulle elämässämme. Se voi viedä vähän aikaa tai hyvin pitkän aikaa. Kun yhtenä päivänä parantuminen on valmis, sitten tulee seuraava vaikea askel: meidän on luotettava itseemme tarpeeksi tehdäksemme sen, mitä eniten pelkäämme, ja ryhdyttävä toimeen alkaaksemme elää eri tavalla. Parantumiskierron on päätyttävä jossain kohtaa ja sitten kun se on valmis, meidän on elettävä parantunut ja eheä itsemme. Koska emme tiedä, miten se tehdään, on joskus helpompaa olla parantumiskierrossa. Siksi olet valinnut jonkun, joka ei ole vapaa kumppaniksi - et voi nähdä, onko parantumisesi valmis, ja sitoutua "aitoon" suhteeseen.

Siirtyäksesi tämän ystävyyden läpi suhteeseen, katso, mitä suhde merkitsee sinulle velvollisuuksina, sitoutumisena ja vastuina toista kohtaan ja rajoina, joita se asettaa elämällesi. Koska tunnet tuon sitoutumistason suhteesta perheeseesi, niin mistä uskot luopuvasi, kun jaat sydämesi jonkun kanssa tai avaat elämäsi hänelle? Mitä menetät siinä ja mitä tunnet sinun "täytyvän" tehdä, kun hän on osa elämääsi? Mikä on kustannus vapaudellesi, kyvyllesi olla oma itsesi ja tehdä omia valintojasi? Sitten kun tiedät vastaukset näihin kysymyksiin, voit luoda rajan sille, miten paljon annat suhteessa velvollisuudentunteesta, ja sallia sen olla tasapainoisempi, jotta annat ja saat tuntematta sen olevan taakka sinulle.

Mitä siihen henkilöön tulee, josta olet tällä hetkellä kiinnostunut, niin kyse on hyväksynnästä - jos hän olisi kiinnostuneempi saamaan sitoutuneen ja pitkäaikaisen suhteen kanssasi, hän olisi siinä jo. Hyväksy siis, että omista syistään hän ei ole tuossa paikassa kanssasi nyt. Ja avaa sydämesi löytämään joku toinen, joka on, ja tunnista omat rajasi, jotta voit luoda tasapainoisen suhteen, mikä tyydyttää kaikki tarpeesi, jonkun kanssa joka jakaa tunteesi ja on halukas ja vapaa sitoutumaan sinuun samalla tavalla.

-----------


Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.


Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

15.8.13

Yksi peruutuspaikka Turun Saariston Enkeliretriittiin avoinna!
Heii,

Terveisiä aurinkoiselta Pohjanmaalta! 

Olen täällä aivan innoissani järjestelemässä ensi viikon Enkeliretriittiämme Turun saaristossa.

Retriittiin on nyt juuri avautunut yksi peruutuspaikka, joten ajattelin, että jos joku haluaa vielä ex-tempore lähteä mukaan hiljentymään enkeleiden kanssa ihanassa seurassamme, niin nyt on siihen tilaisuus!

Lue lisää täältä ja kuuntele sydäntäsi:
http://ammandeepthi.blogspot.fi/2013/04/luksus-enkeliretriitti-turun.html
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Iloajatuksin,
Deepthi11.8.13

Deepthi: Mitä jos sotaa ei olekaan?

On kaunis, lämmin elokuun alun ilta. Aurinko kimmeltää metsän puiden takaa ja siivilöi valonsa hoidetulle pihamaalle, jossa kuuluu vain lintujen liverrys ja taustalla hiljaisena soiva iskelmäradio. Ystäväpariskuntani on tullut Helsingistä muutaksi viikoksi maaseudun rauhaan kotikylälleni, jossa he ovat viettäneet useita kesälomiaan tällä kauniilla mökillä. 

Kuulumisten vaihto ja keskustelu soljuu jouhevasti aiheesta toiseen, kunnes päädymme matkailuun. Keskustelemme mm.matkustamisesta vaaralliseksi pidetyille alueille. Kesken kaiken muistan, miten oma matkani Egyptiin oli aikoinaan vaakalaudalla, kun Irakin sota syttyi. Lehdissä kerrottiin, miten vaarallista olisi juuri nyt matkustaa tuohon päähän maailmaa, koska jotain voi sattua. Mekin marssimme silloisen mieheni kanssa huolestuneina matkatoimistoon kysymään, että uskallammeko me nyt lähteäkään, vai kuollaanko me kaikki sinne? Virkailija ei osannut sanoa asiaan juuta ei jaata, ja me päätimme lähteä matkaan, kävi miten kävi. 

Nyt istun kuitenkin tällä kauniilla kesämökillä ja vaihdamme ystäväpariskunnan kanssa näitä kokemuksia. He kertovat oman kokemuksensa siitä, miten he olivat joidenkin levottomuuksien keskellä päätyneet samaan maahan, jossa he olivat saaneet paikallisilta huojentuneen vastaanoton. Mitkään viralliset matkatoimistot eivät olleet lennättäneet turisteja enää maahan, joten maassa oli huutava pula turistien tuomasta elannosta. Perille päästyään ystäväni olivat tehneet saman huomion, mitä me omalla matkallamme: maassa arki jatkuu normaalisti, ihmiset toimittavat päivän askareitaan niin kuin eilenkin. Vain hotellin television kansainvälisiltä kanavilta näkee, että jotain muutakin on ilmassa. 

Nyt keskustelemme tästä kaikesta elokuun kesäillan kajossa. Mietimme, miten paljon meidän eteemme maalataan median kautta kuvia, jotka ovat todellisuudessa vain yksittäisiä tapauksia maailmankartalla, mutta joista saamme kuvan, että nyt koko maailma on sodan keskellä ja meidän kuuluu pelätä turvallisuutemme puolesta ja elää pelon vallassa? Mietimme, miten paljon tässä kaikessa on tietoista pelon lietsomista mukana? Mietimme, mitä tapahtuisi, jos kaikki ihmiset lähtisivät omin silmin katsomaan, mitä paikan päällä oikeasti tapahtuu? Ja mitä jos "totuus" paljastuukin toisenlaiseksi? 

Yhtäkkiä eteeni levittyy aivan huikea sisäinen näkymä: 

MITÄ JOS SOTAA EI OLE OLEMASSAKAAN? 

MITÄ JOS MAAPALLON IHMISET ELÄVÄTKIN KOKO AJAN MITÄ KAUNEIMMASSA RAUHAN TILASSA KESKENÄÄN?

MIETI.

Kyyneleet kihoavat silmiini ja sydämeni täyttää rajaton ilo. Mietin (tai itse asiassa tunnen), mitä ihmisten sydämissä alkaisi tapahtua, jos kaikki yhtäkkiä saisivat tietää, että me olemme turvassa, meillä ei ole mitään hätää, elämä on onnellista ja maan päällä vallitsee rauha. Tunnen koko sielullani, millaisen helpotuksen ihmiset tuntisivat sisällään, miten monta painolastia meidän hartioilta tippuisi pois. Mietin, millaista elämää alkaisimme elää, kun meidän ei tarvitsisikaan olla koko ajan jonkinlaisissa alitajuisissa puolustusasetelmissa ja valmiina taistelemaan henkemme ja elantomme puolesta. Mietin, mitä konkreettinen tieto rauhasta ja rakkaudesta saisi ihmisissä oikeasti aikaan. 

Mietin, miten syvälle pelko on meihin istutettu. Ja miten sillä meitä hallitaan. Kuka hallitsee? Miksi me annamme hallita? Mistä kaikki on saanut alkunsa? Mitä minä voin tehdä? 

Me emme tarvitse vastauksia noihin asioihin. Turhaa on kaivaa mistä kaikki sai alkunsa. Tämä hetki on ratkaisevin. Annammeko pelon hallita vai alammeko elää elämäämme rakkaudessa tässä ja nyt. Vaikka uutiset suoltaisivat minkälaisia uhkakuvia ja vaikka koko maailma olisi yhtäkkiä oikeasti sodassa, luotanko rakkauteen? Luotanko siihen, että minua ei voi mikään haavoittaa, koska lopulta en ole tämä keho, en ole tämä mieli, en ole nämä pelot, en ole tämä materiaalinen maailma ympärilläni. 

Minä olen valo. Minä olen rakkaus. Ikuisessa rauhassa. 

Olet sitä mitä ajattelet olevasi. Luot sitä mitä valitset luovasi. 

Valitse siis viisaasti. 

Deepthi9.8.13

Dagher: Energiaennuste

ENERGIAENNUSTE: SEURAAVAAN VAIHEESEEN NOUSEMINEN

Kirjoittanut Emmanuel Dagher ( www.magnifiedmanifesting.com)
Elokuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rauhaa ja siunausta, kaunis ystäväni.

Olen kiitollinen voidessani yhdistyä kanssasi taas kerran. Siirryttyämme voimallisen, heinäkuun ennusteessa mainitun puhdistumisjakson läpi, ympäristö on nyt kypsä uuden todellisuuden ankkuroimiselle yhteneväisemmin ja sen suurimman vision kera, minkä näemme itsellemme ja ihmiskunnalle kokonaisuutena.

Koimme 29.7. harvinaisen astrologisen asetelman, mikä tunnetaan "suursekstiilinä", ja tämä kohensi kovasti siirtymistämme takaisin elämään ja toimimaan sydämestä. Tämä pyhä tilaisuus tuki meitä nousemisessa niiden rajoitusten ja erillisyysharhojen yli, joita olemme luoneet itsellemme henkilökohtaisesti ja maailmanlaajuisesti.

Suursekstiili on kuusisakarainen tähti, mikä muodostuu, kun kahden elementin suurkolmio muodostuu samaan aikaan, tässä tapauksessa vesi- ja maaelementin. 

Saturnuksen, Jupiterin ja Neptunuksen suuressa vesikolmiossa on kyse virtaamisesta, intuitiosta, puhdistumisesta, irtipäästämisestä, luovuudesta ja tasapainosta.

Venuksen, Pluton ja kuun suuressa maakolmiossa on kyse maadoittumisesta, ilmentämisestä, yhdistymisestä omaan voimaamme, yltäkylläisyydestä ja vakaudesta.

Tämä astrologinen astelema siis yhdisti kummankin elementin ja maadoitti ne vielä enemmän kokemukseemme.

Tämäntyyppiset tapahtumat eivät ole tärkeitä siksi, että tietty päivä on parempi kuin joku toinen, vaan koska ne muistuttavat meitä yhdistymään niihin transformaatioenergioihin, joita meille annetaan, ja tulemaan samaan aikaan yhteen kokonaisuutena ja tarkoituksellisesti keskittymään luomaan harmonisempaa todellisuutta meille kaikille, kun kuljemme eteenpäin.

Tämä enemmän sydämeen perustuva todellisuus, mihin palaamme, palvelee vakaana perustana elämämme seuraavalle vaiheelle.

Hienovirittäminen

Kaikki mitä olemme koskaan kohdanneet, riippumatta siitä tuntuiko se autuaalta vai haastavalta, on palvellut meitä jollain tavalla, vaikka tapahtuma-aikaan olisikin tuntunut muulta. Jokainen kokemus antaa tehokkaan palautteen, mikä sallii meidän selkeyttää täysin, mitä haluamme ja emme halua luoda lisää - eräänlaista hienoviritystä.

Silloin kun näemme jokaisen kokemuksen tilaisuutena hienovirittää todellisuuttamme sellaiseksi, mikä tuntuu iloiselta ja laajentavalta meille, tulee paljon helpommaksi vapautua niistä kiinnikkeistä, tuomitsemisista ja tarinoista, joita liitämme näihin kokemuksiin.

Tämän perspektiivimuutoksen vuoksi tapamme olla kova itsellemme, toisille ja universumille alkaa hävitä, koska emme enää aseta paineita ja epärealistisia odotuksia sille, että kaiken on ilmestyttävä tietyllä tavalla.

Sen tietäminen, että saamme joka hetki tilaisuuden hienovirittää todellisuuttamme, sallii pyhän avoimuuden tulla elämämme, mikä luo enemmän tilaa virtaukselle, ilolle ja vaivattomuudelle.

Asioiden kuumentuminen

Kollektiivissa on nyt paljon uutta tulisuutta, mikä merkitsee myös, että kuumuutta ilmestyy henkilökohtaiseen elämäämme. Monet meistä kaihtavat tulisia energioita, tunteita, ihmisiä ja tilanteita, koska ne tuntuvat usein vähän pakahduttavilta.

Näiden tulisten energioiden ilmentymiä ovat mm.:
* viha
* intohimo
* into ja palo
* seksuaalinen kemia/halu
* ärtyneisyys
* jännitys
* ailahtelevuus

Jos panet merkille tavallista enemmän näitä energioita, tiedä, että se on täysin osa prosessia. Vaikka on tärkeää edetä tietoisesti tuntiessaan näitä energioita, on myös tärkeää syleillä ja kunnioittaa niitä täysin osana kokemustamme.

Nämä energiat ovat erinomaisia indikaattoreita siitä, että jonkinlaista liikettä tapahtuu. Sallimalla itsemme tuntea tiemme näiden energioiden läpi tuomitsematta tai projisoimatta niitä tosiin, ne voivat palvella upeana energiakuljetuksena, mikä siirtää meitä lähemmäs sen suurimman vision luomista, mikä meillä on elämäämme varten. Nämä energiat auttavat itse asiassa meitä "saamaan työn tehtyä", kunhan ymmärrämme, että se kaikki on kaiken korkeimman ja suurimman parhaan mukaista.

Juuri nyt on todella hyvä aika käyttää näitä tulisia energioita viimeistelemään keskeneräiset asiat, aloittamaan uusia projekteja, tekemään suuria päätöksiä, muuttamaan, aloittamaan uuden harrastuksen tai aktiviteetin, matkustamaan, aloittamaan uuden suhteen tai sytyttämään uudestaan vanhan, leikkimään, sitoutumaan taas hyvinvoinnin ottamiseen prioriteetiksemme, päästämään irti asioista, joiden emme enää tunne palvelevan meitä, tai oppimaan jotain uutta.

Rakkauden ankkuroiminen


Kun asiat kuumentuvat, meitä palvelee kovasti, kun emme anna tarinoiden ja ulkoisen melun häiritä itseämme. Avaimena on pysyä maadoittuneena rakkauteen. Rakkaus sallii meidän katsoa harhakuvien yli tuomitsematta niitä. Valitsemalla rakkauden voimme nähdä totuuden siitä, mitä tapahtuu, sen sijaan mitä näyttää tapahtuvan.

Rakkauden valitseminen on taito ja sen osaaminen vaatii harjoittelua. Jos meistä on siis vähän haastavaa yhdistyä siihen, muistetaan olla lempeä itsellemme. Kunhan olemme johdonmukainen halussamme valita rakkaus, universumi siirtää vuoria huuhtoakseen meitä tilaisuuksilla, jotka saavat meidät kokemaan vielä enemmän rakkautta. Ja silloin kun tiedostamme nämä tilaisuudet ja käytämme ne, lopulta tulee helpommaksi ankkuroida rakkautta todellisuuteemme. Hyvä uutinen on, että tätä tapahtuu jo nyt - siksi maailma muuttuu hyvin nopeasti.

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun,

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Hoffman: Elämäni ei etene mihinkään


ELÄMÄNI EI ETENE MIHINKÄÄN

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 7.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Rakas Jennifer, pidän kirjoituksistasi ja äänitiedostoistasi erittäin paljon ja olen nauttinut kirjojesi lukemisesta. Haluan kertoa sinulle jotain, minkä kanssa olen elänyt pitkään, ja haluaisin siihen jotain valaistusta, vaikkeivät toiset pitäisi sitä ongelmana. Itse asiassa jos puhuisin siitä ihmisille, he ihmettelisivät, mitä valittamista minulla on.

Asun uudessa talossa, minulla on hyvä aviomies, tavallinen perhe ja kaksi poikaani ovat aikuisia. Vaikka olen kiitollinen tästä kaikesta, tunnen, ettei elämäni etene mihinkään. Minulla ei ole työpaikkaa, vaikka minulla on monia taitoja. Olen aina kärsinyt siitä, etten tiedän, mitä tehdä tai mikä elämäni tarkoitus on.

Olen jumissa ja onneton, olen uupunut joka päivä, näen vanhentuvani joka päivä enkä pysty näkemään, mitä tehdä elämälläni. Joskus tuntuu absurdilta olla tässä maailmassa, kun on monia taitoja eikä tee mitään. Tämä toistuu, olen kokeillut monia työpaikkoja, mutta mikään niistä ei kestä. Älä ehdota mitään terapiaa - ole kokeillut niitä kaikkia ja olen kyllästynyt niihin.

Vaikka olen ollut henkisellä polulla vuosia, en usko itseeni enkä universumiin. Minussa on vahva usko, että mikään ei kestä ja jos luon jotain, en pysty pitämään sitä. Tiedän sinun puhuvan aikomuksesta, mutta miten voin aikoa mitään, jos en ylipäätään usko tai luota? Tämä on tavallaan vankila minulle ja haluaisin olla vapaa, mutten tiedä miten. Kiitos vastauksestasi.


Jenniferin vastaus:
Olet oikeassa, monet ihmiset jotka lukevat tämän kysymyksen, ihmettelevät, mitä valittamista sinulla on, mutta se ei ole tärkeää. Kyse on sinun elämästäsi ja nämä ovat sinun ongelmiasi, jotka aiheuttavat tuskaa. Tämä tekee niistä tärkeitä sinulle. Ensinnäkin uskon, että olet masentunut, ja haluaisin sinun menevän luonnonparannuslääkärin luo ja mittauttavan D3-, magnesium- ja sinkkitasosi. Luulen tämän olevan iso osa ongelmaasi. Se on fyysistä, mikä ilmentyy tunteina. Puhutaanpa nyt siitä kaiken menettämisen pelosta, mikä saa sinut pelkäämään minkään luomista, ja siitä uskostasi, että elämä elää sinua eikä toisinpäin.

Kaikilla joiden kanssa työskentelen, on entisten elämien ongelmia, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä tänä päivänä, ja tätä tapahtuu sinulla. Moniin elämiisi - syyttömänä vangitsemisesta kaiken ottamisen sinulta - liittyy suurta menetystä, surua, epätoivoa ja toivottomuutta. Tätä tunnet tänä päivänä. Miksi vaivautua käyttämään lahjojaan ja taitojaan, kun niitä saatetaan käyttää sinua vastaan? Miksi laittaa sydämesi ja sielusi jonkin luomiseen, kun se otetaan pois sinulta? Ja kuitenkin olet laittanut sydämesi ja sielusi perheeseesi ja lapsiisi ja rakastat heitä syvästi. Ja olet sallinut itsesi nauttia ympärilläsi olevien ihmisten rakkaudesta, vaikket tunnekaan ansaitsevasi sitä tai olevasi sen arvoinen.

Yksi tapa millä ilmaisemme vihaamme Jumalaa kohtaan siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, on sabotoida elämäämme niin, ettemme anna itsemme nauttia elämästämme, käyttää lahjojamme ja taitojamme tai luoda iloa. Luulen tätä tapahtuvan elämässäsi. Tiedät, että voisit tehdä jotain, ja kuitenkin vihasi Jumalaa kohtaan estää sinua saamasta iloa. Tiedät, että olet vanginnut itsesi, mutta pelkosi, että menetät kaiken ja sinun käytävä taas läpi tuo tuska, estää sinua ottamasta ensimmäisen askeleen. Luulet, ettet elä tarkoitustasi, koska et tee mitään. Mutta korkeampi tarkoituksesi on oppia olemaan se ilo, mitä etsit elämässäsi. Sitten se voi ilmentyä sinulle, kun sallit sen. Elämällä ei todella ole merkitystä tai tarkoitusta, paitsi se minkä annamme sille. Minkä tarkoituksen ja merkityksen annat elämällesi vai odotatko sen kertovan sinulle, mitä tehdä seuraavaksi? Tämän vuoksi tunnet olevasi jumissa.

Auttaisi, jos et tuomitsisi itseäsi tai tekojasi, ja sen sijaan etsit ratkaisuja, joihin liittyy askeleen ottaminen kerrallaan, keskittyen aina asioihin, joista nautit ja jotka tuovat sinulle iloa. Valitse yksi asia, minkä tekemisestä pidät. Se voi olla mitä tahansa, kuten kävelylle meneminen, laulaminen, maalaaminen, jonkin tekeminen. Sen ei tarvitse olla suurta tai tärkeää. On parasta valita jotain, minkä voit tehdä helposti, mikä ei vie liikaa aikaa ja mikä ei ole liian vaikeaa. Tee tuota yhtä asiaa, kunnes todella nautit siitä ja odotat innolla. Tee sitten toista asiaa. Uskot, että tarkoituksesi on olla jotain toisille, mutta se on olla jotain itsellesi. Aloita siis itsestäsi - se on ainoa paikka, mistä voit aloittaa.

Sitten kun lakkaat tuomitsemasta ja kritisoimasta itseäsi, minkä luulen olevan sinulla lapsuuden ongelma, voit alkaa nähdä itsesi sinä upeana, rakastavana ja ansaitsevana ihmisenä, joka olet. Ja kun olet vapautunut vihastasi ja pelostasi, alat helposti luoda elämääsi iloisemmin, voimallisemmin, vaivattomasti ja sujuvasti, mikä ei tunnu kovalta työltä. Ja muista tarkistuttaa D3-, magnesium- ja sinkkitasosi. Luulen, että ne liittyvät masennukseesi, ja sitten kun ne on hoidettu kuntoon, sinulla on enemmän energiaa, mikä saa olosi tuntumaan paljon paremmalta ja se prosessi on paljon helpompi, missä muutat fokustasi, uskomuksiasi ja näkemystäsi elämästä.

Jos haluat lisäapua, "Karmic Life Path" -sessio auttaisi ehdottomasti, käy sivuiltamme katsomassa informaatiota siitä, miten nämä sessiot voivat auttaa sinua ymmärtämään menneiden elämiesi yhteyttä nykyisyyteen ja miten voimme parantaa ne. Tai "Soul Wound and Karma Clearing" -audio olisi myös hyödyllinen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Deepthi: Kirsi Seppo Tanhuan elokuun vieraana Planeetta UutisissaHeii, 

Sain olla pari viikkoa sitten Seppo Tanhuan elokuun vieraana Planeetta Uutisissa, ja nyt tuo video on julkaistu. Lopussa tulee myös pätkä Be the light you are-kappaletta, mutta sen äänenvoimakkuus on tässä sen verran kovalla, että kannattaa pitää sormi valmiiksi volyyminappulalla, jotta ehdit laittaa sitä vähän hiljemmalle. :)

Videon, josta tämän videon kuvitus on otettu pääset näkemään kokonaisuudessaan täältä: http://www.kirsiranto.net. (The Essence of Kirsi RantoDeepthi-videon on kuvannut Shawn Reeder www.shawnreeder.com)

Videon lopussa maininta myös lokakuussa tulevasta Ihana Elämä-tapahtumasta, josta saat lisää infoa täältä: http://www.ihanaelama.net.

Ihanaa viikonloppua! 


Deepthi


6.8.13

Deepthi: Kirsi infoaa

Heippa,

Tulinpa vinkkaamaan teille muutamasta uudesta haastattelusta, jossa olen saanut kunnian olla mukana.
Olen jo pitkään kuunnellut aivan ihanan, upean, säteilevän Anu Wyskielin nettiradio-ohjelmia ja seurannut hänen upeaa enkelityötään, ja nyt sain kutsun tulla hänen vieraakseen Enkeliradioon. Meillä oli aivan ihanaa, ja itse keskustelu jatkui vielä varmaan tunnin itse haastattelun jälkeen! Ihanaa saada jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden enkelisielujen kanssa!

Anun löydät täältä:
http://www.elamankeha.com
https://www.facebook.com/shiasta?fref=ts

Ja tässä itse haastattelu:

Jokin aika sitten pääsin myöskin toisen ihailemani sivuston haastatteluvieraaksi. Suuren suosion saavuttaneen Hidasta Elämää - Olet jo perillä -sivuston blogisti Teemu Syrjälä teki minusta jutun, jonka löydät tästä linkistä: http://hidastaelamaa.fi/2013/08/tahtihaastattelussa-kirsi-ranto/.

Teemun löydät puolestaan täältä: 


TULOSSA HAASTATTELUT MYÖS:

Astro.fi-sivustolle Seppo Tanhuan vieraana sekä Sielunpeili-lehti, jossa olen ihanan keijutaiteilija Linda Peltolan haastattelussa. Laitan näistä koodin heti, kun ilmestyvät eetteriin! 


KIRSI RANTO: OLE SE VALO JOKA OLET -kirjan uusi tapahtumasivu

Olen myöskin juuri perustanut facebookiin tapahtumasivun oman kirjani julkaisulle. Kirja julkaistaan 15.10.2013. Tuolla sivulla jaan pieniä ennakkomaistiaisia siitä, mitä kirja on tuleva pitämään sisällään, sekä näet, missä olen kirjani kanssa esillä, jos haluat tulla minua tapaamaan. Tule mukaan ryhmään! 


Iloa tiistai-iltaan ja pidetään toisistamme huolta! 

Deepthi
Astro: Planeettauutisia


Philipp: Syyskuu 2013


SYYSKUU 2013


Ashtaria kanavoinut Philipp (goldenageofgaia.com)
5.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Koette syyskuussa 2013 suuren hypyn tietoisuudessanne, mikä antaa vahvistuksen kaikelle, mitä olemme kertoneet teille. Koska monet edelleen epäilevät ja tarvitsevat lisää informaatiota tästä hypystä, puhumme mielellämme tästä aiheesta taas kerran.

Ylösnousemuksenne on prosessi - käytte läpi kasvujaksoa. Opitte paljon, puhdistatte pois vanhaa kuormaa ja palaatte alkuperäiseen tilaanne täysin tietoisena valo-olentona.

Olette määränneet itsellenne nykyrajoitukset voidaksenne kokea 3D-harhaanne. Sielunne kuitenkin kaipaa paluuta kotiin ja siksi peli maailmassanne on hyvin lähellä päättymispäiväänsä.

On vielä matkaa jäljellä, ennen kuin saavutatte täyden ylösnousemustavoitteenne, mutta lisäämme kiireesti, että tämä aika on hyvin lyhyt - jopa teidän termeillänne. Matkallanne kotiin on kuitenkin joitain "merkkejä", joiden avulla koette merkittävän hypyn eteenpäin. Selitetäänpä.

Puhdistatte jatkuvasti vanhaa karmaa, mitä olette "tuputtaneet" itsellenne kaikkien elämienne aikana 3D-harhassa. Eikö ole melkoinen paradoksi, että samaan aikaan kun olette luoneet 3D-harhan voidaksenne kokea erillisyyttä Kaikkeudesta, olette työstäneet tietänne takaisin kotiin ja päästäneet irti kaikista näistä itse aiheutetuista rajoituksista?

Olette saavuttaneet hyvin paljon - että ainoastaan harhan luomisessa, vaan myös sen voittamisessa. Siksi toimitte mentoreina toisille olennoille, jotka ovat päättäneet kokea samanlaisen rajoittuneen todellisuuden. Autatte heitä matkalla takaisin kotiin, kuten me autamme teidän tapauksessanne.

Oivallatte tai ette, niin yksi merkki mistä olemme puhuneet, oli 21.12.2012. Tiedämme monien teistä pyörittelevän nyt silmiään, kun luette näitä sanoja, mutta jos epäilette sanojamme, tarkastelkaa edistymistänne sen jälkeen.

Jos olette avoin ja rehellinen itsellenne, epäilemättä tunnistatte muutokset sisällänne.

Pyydämme teitä taaskin keskittymään sisäiseen itseenne eikä ulkoisiin ulottuvuuksiin. Älkää etsikö ulkoisia merkkejä saadaksenne vahvistusta sille, missä olette nyt-hetkessä.

Syyskuussa 2013 jokainen teistä tekee suuren hypyn eteenpäin tietoisuudessaan, mikä on hyvin erilaista kuin 21.12.2012. Tällä kertaa todella hämmästytte, kun teette "ennen ja jälkeen" -vertauksia - epäilykselle ei ole sijaa ettekä voi huijata itseänne.

Olitte pyytäneet armojaksoa ja se annettiin teille. Tämä armojakso loppuu syyskuussa 2013 eikä sen pitkittäminen ole mahdollista. Muistakaa, että ylösnousemuksenne vaikuttaa moniin ja tämän armojaksopyyntönne vuoksi oli tehtävä muutoksia jumalaiseen suunnitelmaan. Koska monet odottavat innokkaasti ylösnousemustanne, mikä on välttämätön askel heidän omalle evoluutiolleen, tätä armojaksoa ei voi pitkittää.

Käsitätte, että tämä armojakso syyskuuhun saakka on määrätty. Tietoisuushypyn laajuus on yksilöllistä kullakin ihmisellä, mutta jokainen teistä huomaa sen ja matkanne tästä eteenpäin on helpompaa.

Keskuudessanne on niitä, jotka ovat päättäneet olla osallistumatta tähän hyppyyn. He ovat valinneet vaihtoehtoisen matkan ja eri aikajanan. Kunnioittakaa heidän vapaata tahtoaan ja päätöstään.

Ja sokerina pohjalla niille jotka epäilevät sanojamme, ehdotamme seuraavaa:

Jos keskitytte syyskuuhun 2013 odottaen, ettei mitään tapahdu, niin yrittäkää muuttaa fokustanne. Muistakaa, että kutsutte niitä tapahtumia, joihin keskitytte. Muistakaa, että te olette mestareita, jotka luovat oman todellisuutensa. Ehdotamme, että odotatte innolla aikaa, joka on välittömästi edessänne.

Ja jos sallitte meidän antaa joitain lisävinkkejä, niin älkää aliarvioiko itseänne, älkääkä harhautuko haluamastanne lopputuloksesta keskittymällä raportteihin mediassanne.

Tässä nyt-hetkessä on paljon uutisia, jotka on tarkoitettu aiheuttamaan levottomuutta ja pelkoa. Älkää tukeko tällaisia uutisia keskittymällä niihin. Jos huomaatte tällaisia uutisia, vaihtakaa vain fokuksenne siihen, mitä haluatte itsellenne.

Toivomme, että annamme teille arvokasta informaatiota ajasta syyskuuhun 2013 saakka. Olkaa iloisia ja keskittykää siihen, mitä haluatte luoda, älkääkä siihen, mitä ette halua kokea.

Olen Ashtar, valoveljenne joka rakastaa teitä niin kovasti, etteivät sanat riitä ilmaisemaan tätä rakkautta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Hoffman: Miksi olen niin tyytymätön elämääni ja tuleeko se paremmaksi?


MIKSI OLEN NIIN TYYTYMÄTÖN ELÄMÄÄNI JA TULEEKO SE PAREMMAKSI?


Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 31.7.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Rakas Jennifer, elämästäni näyttää kadonneen vuosia ollessani kiireinen suhteen ja parantumisen kanssa, mutta nyt se kaikki on loppu ja haluan mennä ulos pitämään hauskaa, mutta on kaksi ongelmaa: minulla ei ole enää aavistustakaan, mitä hauskanpito on, eikä minulla ole ystäviä, joiden kanssa pitää hauskaa.

Tiedän, että pitäisi mennä kursseille tai tapahtumiin, mutta minusta ei tunnu siltä, kun ei ole mitään motivaatiota. Tiedän myös, että minun pitäisi yrittää tutustua kaikin mahdollisin tavoin, mutta minusta ei tunnu siltäkään, koska tiedän muuttavani täältä pian, joten mitä itua siinä on? En vain pidä alueeni ihmisistä. Useimmat ihmiset eivät ole lähimainkaan omaa ikääni ja yleisesti ihmiset ovat täällä hyvin erilaisia kuin minä. Kukaan heistä ei innosta minua eivätkä he tee mitään mielenkiintoista elämässään.

Tämän lisäksi luulen, että minulla on kolmaskin ongelma: minun on oltava tarkkana rahasta, koska olen siirtymävaiheessa urani suhteen eikä minulla ole tällä hetkellä varaa kuluttaa. Mitä minun siis pitäisi tehdä? Tiedän, että olen pahassa kierteessä, ja huomaan olevani levoton, kyllästynyt ja sitten vain surullinen päivät pitkät. Haaskaan aikani tuijottaen seiniä tai televisiota.

Jenniferin vastaus:
Et tosiaankaan pidä elämästäsi. Ensimmäisenä huomasin kysymyksestäsi, miten monta kertaa sanoit "tiedän, että minun pitäisi" kuvaamaan asioita, joita et tee. Sitten puhut siitä, miten et pidä alueesi ihmisistä ja miten et sovi joukkoon. Eikä sinulla ole rahaa, koska olet siirtymävaiheessa. Näetkö, miten koko elämäsi on siirtymävaiheessa ja miten se uskosi, ettei sinulla ole kontrollia mihinkään sen osaan, pitää sinut jumissa?

Jos muuttaisit uskomuksiasi vähän, huomaisit, että voisit löytää alueeltasi asioita, joiden tekemisestä nautit, ystävystyisit ja rahatilanteesi parantuisi. Ensin sinun on mietittävä, miksi näet kaiken asioina, joita "sinun pitäisi tehdä". Kuka niin sanoi? Luulen, että vahvistat nyt omaa auktoriteettiasi olemalla tekemättä mitään ja sitten ihmettelet, miksi olet niin surullinen ja yksin. Miksi et tekisi sellaisia asioita kuin kävisit kursseilla ja tapahtumissa, ystävystyisit, löytäisit samanmielisiä ihmisiä ja pitäisit hauskaa, koska haluat? Sovi tapaaminen itsesi kanssa ja tee jotain hauskaa ainakin kerran viikossa, mitä tahansa se merkitseekin sinulle. Ole avoin ystävystymään ja näe kaikki elämässäsi valintana velvollisuuden sijasta.

Olet passiivis-aggressiivinen tässä ja uskon sen johtuvan siitä, ettet voinut tehdä omia valintojasi ollessasi nuorempi ja sinun oli pakko tehdä asioita, joita et halunnut. Niinpä nyt kun voit tehdä, mitä haluat, päätät olla tekemättä mitään. Ja se on ok, kunhan tunnistat tekeväsi näin ja olet syyttelemättä siitä toisia, aluettasi tai sen ihmisiä. Rajoitat omaa elämääsi syistä, joita et ehkä ymmärrä tai tiedosta, mutta olet silti elämäsi kontrollissa. Kun päätät olla ilossa ja nauttia elämästäsi joka hetki riippumatta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu, löydät iloa kaikkialta, missä olet. Aloita nyt. Haluat olla onnellinen, joten salli itsesi tehdä se, ja löydät haluamasi sieltä, missä olet, ja sinulla avautuu myös ovia, jotka sallivat sinut siirtyä sinne, minne haluat mennä seuraavaksi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Fay: Voitko uskoa, että on elokuu 2013

VOITKO USKOA, ETTÄ ON ELOKUU 2013?!

Kirjoittanut Denise Le Fay (deniselefay.wordpress.com )
2.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olen tehnyt parhaani tiedostaakseni ne ylösnousemukseen liittyvät evoluutiomuutokset, joita käyn läpi tänä vuonna. Olen aina tehnyt tätä, halusin kuitenkin olla erityisen tietoinen tästä ylösnousemusmatkan taipaleesta, jolloin "murtaudumme toiselle puolelle", lainatakseni suuren kunnon Jim Morrisonin/Doorsin lausetta.

Osa siitä mitä olen kokenut ja havainnut tähän mennessä 2013, on melko vaikuttavaa tälle nykyversiolleni, joka elää tätä prosessia. Suuremman minun muille aspekteille se on vain, kuin mitään ei olisi tapahtunut, joten älä lainkaan innostu tai tule levottomaksi siitä! Nämä eri perspektiivit ovat toisinaan todella huvittavia ja upeita tasapainottajia. Tuo katse minkä korkeampi itse joskus antaa, on verraton lopettamaan tunteellisen draamakuningatarrutiinin. Kuin olisi lapsi, jonka vanhempi nappaa kiinni, ja on pakko purkaa kaikki tasapainottomat tunnejutut hetkessä. Perspektiiviä.

Kun tarkastelen rehellisesti sitä suurta ylösnousemushyppyä, mitä olemme tekemässä - riippumatta siitä, millä askelmalla kukin on tänään - se on hiton vaikuttavaa. Olemme kehittymässä hyvin rajoittavasta ja tiheästä, vasenmielisen polarisoituneesta ja hirvittävän kontrolloidusta maailmasta, mitä näkymättömät ja näkyvät hirviöt kontrolloivat äärimäisen kapealla taajuus- ja tietoisuuskaistalla joksikin paljon paremmaksi, mitä monien on vaikea ymmärtää tai edes kuvitella. Jotkut ihmiset ymmärtävät tämän. He tajuavat sen syvemmillä sisätasoilla, mutta useimmilla ihmisillä ei ole aavistustakaan, että näin syvällinen evoluutiohyppäys - hyppäys, ei ryömiminen - on tapahtunut, tapahtuu nyt ja monta vuotta.

On hyvin eri asiaa tietää älyllisesti jostain kuin elää sitä kehossa, sydämessä ja sielussa. Esimerkiksi vuosia olemme lukeneet mahtavaa ylösnousemukseen liittyvää informaatiota tästä prosessin vaiheesta, mitä monet kutsuivat "synnytyskanavassa olemiseksi" tai "synnytykseksi suuren äidin kohdussa" jne. Sitten lopulta 2013 astuimme tähän prosessiin keho, sydän ja sielu toisella tasolla, kuin olimme koskaan aiemmin kokeneet, ja nyt tiedämme, miltä tuntuu, kun on voimakasta painetta, puristusta ja kamppailua energeettisessä "synnytyskanavassa" ja todellisissa "synnytystuskissa". Nyt tiedämme, koska elämme sitä fyysisessä ulottuvuudessa fyysisen kehomme kautta. Se ei ole eteeristä tai älyllistä, vaan kovaa prosessia, mitä käymme läpi fyysisesti, ja tämän vuoksi se on hyvin erilaista ja tuntuu paljon äärimmäisemmältä, on hyvin henkilökohtaista, hyvin tunteellista ja hyvin uuvuttavaa.

Päiväntasaus 22.9.2013 - yhdeksän kuukauden loppu

Monet ihmiset ovat hyvin uteliaita ja/tai hyvin huolestuneita siitä, mitä tapahtuu tai ei tapahdu seuraavana tärkeänä päivänä - 22.9.13. Tiedän monien ihmisten olleen hyvin pettyneitä, kun fyysinen ulkoinen maailma ei muuttunut välittömästi 21.12.12 sellaiseksi, mitä sinä ja minä halusimme. Minä tiedän paremmin ja silti halusin kaiken muuttuvan silloin hetkessä! Meidän kaikkien on kuitenkin pidettävä sydänmielessämme (uusi Denise-sana jos ihmettelet), että asiat muuttuisivat paljon selvemmin ja dramaattisemmin, jos tekisimme tämän vanhalla menetelmällä ja kuolisimme jättäen fyysisen kehomme! Puhh, olet pois fyysisestä ulottuvuudesta - puhh, pois kehosta - puhh, raskas fyysinen tiheys on poissa - puhh, olet ei-fyysisessä ulottuvuudessa - puhh, olet yhdessä ei-fyysisessä kehossasi - ja puhh, voi hyvänen aika, asiat tuntuvat paljon paremmilta!

Mutta koska halusimme epätoivoisesti jäädä fyysiseen kehoomme tähän fyysiseen ulottuvuuteen tälle fyysiselle maapallolle ja elää läpi ylösnousemusprosessin fyysisessä kehossamme ja tehdä tämän prosessin niin, se vie enemmän fyysistä lineaarista aikaa. Miksi? Koska äkillinen siirtyminen hyvin tiheästä matalataajuuksisesta tilasta paljon korkeampaan taajuuteen tuhoaisi fyysisen kehomme, polttaisi keskushermostomme, kärventäisi älymme ja luultavasti pirstoisi psyykemme kamalalla tavalla. Niinpä kaiken tämän ja pahemman estämiksesi, meidän oli tehtävä tämä ylösnousemusprosessi vähitellen, portaittain uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen.

Vaatii yksinkertaisesti enemmän lineaarista aikaa fyysisyydessä kuljettaa itsemme, tietoisuutemme sekä energeettinen ja fyysinen kehomme varovasti, menetelmällisesti ja vähitellen tämän ylösnousemuksen alkemisen evoluutioprosessin läpi, silloin kun pysymme fyysisessä kehossa, fyysisessä ulottuvuudessa, fyysisessä maailmassa ja lineaarisessa ajassa. Voimme ruikuttaa ja kitistä ja valittaa (ja olemme kaikki tehneet sen ja se on täysin ok) tätä ylösnousemusprosessia ja kaikkea lineaarista aikaa, minkä se vie, ja sitä, miten vaikeaa ja tuskallista se on. Fyysisestä kehosta poistuminen kuolemassa on nopeaa ja helppoa verrattuna siinä pysymiseen ja sen raahaamiseen mukana kaikkia näitä energiaportaita pitkin, jotta se transformoituu kirjaimellisesti tiheästä 3D-lyijystä valontäyteiseksi 5D-kullaksi! Se on tuskallista ja vie lineaarista aikaa, mutta loppujen lopuksi olemme hyvin, hyvin iloisia, että kävimme tämän kaiken läpi.

Tänään on 2.8.2013 ja minusta tuntuu tällä hetkellä, että jotain todella suurta ja todellisuutta muuttavaa tapahtuu kohta tässä fyysisessä ulottuvuudessa ja fyysisessä maailmassa. Tunnen tämän. Tunnen nyt, että mitä tahansa se onkin, se on sekä ihmeellistä että kamalaa. Kamalaa koska jotkut asiat joihin olemme tottuneet vanhassa maailmassa, alkavat hävitä hyvin nopeasti nyt ja se voi aiheuttaa paniikkia, epämukavuutta, vihaa, pelkoa jne. Ihmeellistä koska enemmän uutta voi ilmentyä tänne nyt - muista, ettei kaikki uusi, mutta paljon enemmän sitä. Muistatko portaat?

Vuosien 2011, 2012 ja 2013 kesä-, heinä- ja elokuu ovat olleet energeettisesti erittäin kovia, vaikeita ja intensiivisiä ja nyt elokuun 2013 alussa minusta tuntuu, että todella suuria muutoksia tapahtuu kohta tällä fyysisellä todellisuustasolla. Tämä ei tarkoita, ettei niitä ole tapahtunut viimeisten 25 vuoden aikana, koska on, mutta tämä on erilaista - ja erilaista noilla ihmeellisillä ja kamalilla tavoilla. Ei pelkoa, ystäväni, olen vain rehellinen muutoksista, joita parhaillaan tunnen.

On aika tunnustaa vähän lisää seuraavasta suuresta muutospäivästä 22.9.13. Ai niin, katso ja tunne ensin numeroita. 9, 22 ja 13. Ne sanovat paljon, jos numerologia on tuttua sinulle, ja se kaikki on erittäin hyvää!

Takaisin tunnustukseeni. Yhtenä päivänä keskustelin Callista Summerfield-Burlinghofin kanssa sähköpostissa ja hän mainitsi jotain, mistä minäkin olen ollut tietoinen. Hän on kirjoittanut uutta blogia tästä ja muista siihen liittyvistä asioita ja heti kun se julkaistaan RainbowPhoenix.com -sivuilla, lainaan sitä tässä. Hän mainitsi ja keskustelimme sitten lyhyesti siitä, miten me kumpikin olemme havainneet, että paljon - ja tarkoitan paljon - ihmisiä kuolee melko nopeasti, kun tulee 22.9.13. Tämä päivä on yksi merkittävä rajapiste ylösnousemusprosessissa, aivan kuten 21.12.12. Mutta tässä tapauksessa - käytyämme kaikki läpi elämäntarkastelun 21.-23.12.12 - meillä on ollut nämä yhdeksän kuukautta aikaa työstää hyvin intensiivisesti ja voimakkaan paineen alla sitä, mitä meille kullekin näytettiin työstettäväksi itsessämme henkilökohtaisen elämäntarkastelumme aikana.

Nyt noiden yhdeksän kuukauden lopussa - mikä on 22.9.13 syyspäiväntasaus pohjoisella ja kevätpäiväntasaus eteläisellä pallonpuoliskolla - suuri määrä ihmisiä päättää kuolla ja jättää fyysisen kehonsa fyysisessä ulottuvuudessa ja maailmassa jostain henkilökohtaisesta syystä. Tämä ei liity mitenkään oikein tai väärin tekemiseen jne., vaan siihen tosiasiaan, että monet ihmiset eivät voi jäädä fyysiseen kehoonsa 22.9.13 jälkeen dramaattisesti lisääntyneisiin korkeamman taajuuden valoenergioihin, koska he eivät ole tehneet sitä tarpeellista transformoivaa sisäistä työtä, mikä saa heidät ja heidän kehonsa, aivonsa, keskushermostonsa, psyykeensä ja tietoisuutensa sopimaan uusiin korkeampiin taajuuksiin tai valoenergioihin ja mukavasti selviytymään niistä.

Monet ihmiset jättäytyvät pois ja kuolevat 22.9.13 jälkeen. He poistuvat fyysisestä kehostaan, tekevät perinteisemmän elämäntarkastelun, sitten lepäävät ja toipuvat vähän ja reinkarnoituvat fyysiseen kehoon, mikä on taajuudeltaan paremmin yhteensopiva siihen maailmaan ja aikajanaan, mihin he päättävät inkarnoitua, jos sen heidän korkeampi itsensä on valinnut. On tietysti monia muita vaihtoehtoja kuin tämä, mutta asian ydin on, että paljon ihmisiä kuolee ylitettyämme tuon poistumiskohdan. Ja taas kerran, tämä ei liity mitenkään kenenkään epäonnistumiseen, ylösnousemuslaivasta jäämiseen tai väärin tekemiseen tai mihinkään muuhun vastaavaan. Se liittyy henkilökohtaiseen valintaan ja monet ihmiset eivät vain halua käydä läpi sitä vaikeaa transformaatioprosessia, missä heidän fyysinen kehonsa ylösnousee.

Koska monet ihmiset toivovat ja odottavat kaikenlaisia positiivisia ja ihmeellisiä muutoksia ja parannuksia 22.9.13 jälkeen - joita tapahtuu, muttei ehkä niin nopeasti kuin sinä ja minä haluaisimme - tiedä, että sen sijaan että näet maailman muuttuvan välittömästi joksikin toisen ulottuvuuden kristallikaupunkitaivaaksi maan päällä, näet ehkä monien ihmisten kuolevan yhtäkkiä nopeasti ja myös loppujen maailmanlaajuisten vanhojen ja negatiivisten patriarkaalisen järjestelmien kuolevan yhtä nopeasti.

Katsokaas, en aina kerro, mitä näen ja havaitsen, koska 1) olen huolissani, että pelästyttäisin kakat pihalle joistain ihmisistä, 2) en ehdottomasti halua aiheuttaa pelkoa kenessäkään ja sotkea todellisuutta lisää pelkopohjaisilla energioilla ja ajatusmuodoilla ja 3) emme kaikki päädy samaan aikaan samaan maailmaan jne. Olemme monenkirjavia olentoyksilöjä ja tämän vuoksi todellisuus on vielä moninaisempi meidän kaikkien asuttamiseksi.

Jos pelkäät, olet huolestunut tai hämmentynyt tästä muutoskohdasta 22.9.13, haluan sinun ajattelevan rehellisesti, miten hyvin muistat viime unesi, entiset elämäsi maan päällä, muissa ulottuvuuksissa ja muissa maailmoissa jne. Hyvin harvat muistavat uniaan, joten älä ole huolissasi järjestelmien muuttumisesta ja ihmisten kuolemisesta ja lähtemisestä uusiin horisontteihin, jotka sopivat paremmin heidän yksilöllisyyteensä. Suuria muutoksia tulee pian, mutta ne eivät ehkä ole välittömästi niitä ihmeellisiä muutoksia, joiden hyväksi sinä ja minä ja me kaikki tätä lukevat olemme tehneet työtä hyvin kauan. Miksi? Palaa lukemaan kappale lineaarisesta ajasta ja portaista ja siitä, miksi tämän on oltava tällaista meille, jotka jäävät nykyiseen fyysiseen kehoonsa. Tämä on normaalia fyysisyydessä ja vaikka tälle versiollemme, joka käy fyysisesti läpi tätä kaikkea, muutoksen tapahtuminen näyttää kestävän ikuisuuden, se tapahtuu uskomattoman nopeasti korkeammilta havaintotasoilta katsottuna. Kysy vaan korkeammalta itseltäsi.

Joskus en kerro kaikkea, mitä tiedän ja havaitsen, myöskään noiden portaiden vuoksi. Kaikki eivät ole samalla tietoisuus-, ymmärrys-, kehitys- ja ylösnousemusmuutostasolla samaan aikaan ja tämä on täysin normaalia. Tämän vuoksi olen kertomatta tiettyä informaatiota toisinaan - kuten tiedän muidenkin ylösnousemusopettajien tekevän samoista syistä - ja pääasiallinen syy siihen on, että valtaosa ymmärtäisi väärin ja loisi sitten pelkoa ja negatiivisia ajatusmalleja, joiden puhdistamisessa ja/tai muuntamisessa meidän valotyöntekijöiden olisi autettava! Olen tiennyt jonkin aikaa, että paljon ihmisiä kuolee äkillisesti 22.9.13 jälkeen, mutta se olisi luultavasti aiheuttanut lisää pelkoa, huolta, hämmennystä, ahdistusta, kaaosta ja syyllisyyttä joissain ihmisissä, jos olisin kertonut siitä jo tammikuussa. Niinpä salaisin tiettyjä havaitsemiani tietoja, kunnes minusta tuntui oikealta kertoa niistä julkisesti. Kun Callista kertoi yhtenä päivänä havaitsevansa saman, se kertoi minulle, että oli aika kertoa tästä ja antaa selityksiä, miksi ihmismassoja kuolee tuolloin.

Huolimatta sitä, että se näyttää ja tuntuu suurelta negatiiviselta tai epämiellyttävältä asialta, se on itse asiassa tässä fyysisessä ulottuvuudessa valtava merkki siitä, että positiivisia uusia muutoksia tapahtuu fyysisesti täällä nyt. Kummallinen asia prosessin tässä kohdassa on, että positiivisen ilmentymistä ja negatiivisen häviämistä tapahtuu nyt yhtä aikaa, minkä vuoksi tätä on toisinaan vaikea tajuta. Vanha patriarkaalinen maailma kera korruption, elitismin, ahneuden ja umpikujajärjestelmien hajoaa samanaikaisesti, kun uusia energioita ilmentyy fyysisesti - erityisesti 22.9.13 jälkeen.

Denise

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

5.8.13

Kaskimäki: Maya-päivitystä

Heii!

Alla Päivin upea koonti elokuun energioista ja linjauksista! ♥
Aurinkotervehdys sinulle tänään, kun Tzolkin kalenterissa on päivä no. 174, Valkoinen Yliääni Taikuri.

Päivän teemana on itsetuntoinen itsenilmaisu. Tänään on hyvä meditoida itseään ja sisäistä viisauttaan. Löydä itsetuntemus ja luottamus itseen. On aika kääntyä sisäänpäin ja tunnistaa sielunääni ja sen herkistynyt ohjaus. Sisäisen loisteen tilasta, on suotuisaa ilmaista rohkea totuutensa muille.

On aika tulla tietoiseksi omasta osaamisesta, ja kaikesta siitä missä on hyvä. Tämän kaiken voi kirjoittaa paperille ja laittaa seinälle muistuttamaan itseä, itsestä.

Valkoisen Koiran aaltojakso (1.-13.8.2013)
Olemme tänään (5.8) Koiran aaltojakson 5. päivässä. Alkuperäiseltä maya-nimeltään Koira on OC.  Tämän muinaisen maya-jumalan päivän luku Tzolkinissa on 10. Koira on uskollinen kumppani ja suojelija, joka seuraa Aurinkoa, sen matkatessa yön pimeydessä, alamaailmojen lävitse. Saatellen Auringon jälleen syntymään uuteen päivään ja valoon.

Tällä jaksolla teemoina ovat sydämen kutsumuksen seuraaminen ja uskollisuus itseä kohtaan. Koira edustaa sydäntietoisuuden avautumista. Galaktiseen tietoisuuteen siirtymistä. Mihin intuitioni ja sydämeni minua nyt kutsuu ja johdattaa? Mistä löydän sydämen luovuuden lähteen?

Jaksolla punnitaan tarkalla mitalla, ketkä todella ovat oikeita ja aitoja ystäviä tai työkavereita. Keneen voin luottaa synkimänkin surun tai hädän keskellä. Kuka rakastaa minua aidosti ja kenelle voin avata sydämeni vilpittömästi.

Tällä jaksolla käydään läpi perheiden sisäistä dynamiikkaa ja tunteiden todellisia tarkoitusperiä. Isä tai äiti teemat saattavat olla erityiskäsittelyssä. Perhe ja suku, on elämämme yksi tärkeimmistä näyttämöistä, joilla harjoittelemme kasvua kohti mestarillista olemustamme. Voimalliset tunteet, omistushalu, vapaus, rakkaus, häpeä, hylätyksi tulemisen pelko, marttyyritunnelmat, uhrina oleminen... mitä moninaisemmat tunteemme syntyvät ja tulevat esiin perheen sisäisissä tunneverkostoissa. Tällä jaksolla tunteet saattavat olla todella herkässä ja voimalliset. Kenties puhdistamme tunnekehojamme hyvinkin pitkältä ajalta.

Kunnon itku tekee hyvää ja monet tunteet vapautuva, kun kyynelvirrat puhdistavat sydämen sopukoita.
Raikuva nauru avaa sydämen vastaanottamaan universaalia hyvinvointia.

Itselläni on ollut syvällisen tuntemisen aika, kun nuorimmaiseni suuntaa kohti uutta opiskelukaupunkia ja suunnittelee muuttoa pois kotoa. Irtipäästäminen tekee kipeää, vaikka tietääkin, että emme voi omistaa lapsiamme. Tieto auttaa asiassa, mutta ei vapauta tuntemiselta. Meillä on onneksi aina näytetty kaikki tunteet avoimesti puolin ja toisin ja tämä on helpottanut myös omaa prosessia.

Koiraan liittyvät sielunkumppanit ja parisielut
Uskolliset kumppanuudet ja suotuisat sopimukset ovat mahdollisia kaikilla elämän alueilla. Nyt on hyvä sopia sydänten liittoja ja luottamuksellisia suhteita. Saatat vetää puoleesi magneetin tavoin sieluperheesi jäseniä ja onnellisia jälleenkohtaamisia.

Mielen ja sydämen liitto
Kesän mittaan on mieli hakenut uutta tasapainoa sydämen ja intuition kanssa. Sydän opastaa yhä vahvemmalla tunteella kulkemaan sinne, mikä on itselle parasta. Ei sinne mikä olisi vanhojen sääntöjen mukaan hyväksyttävää. Joudumme uudelleen arvioimaan vanhempiemme, opettajien ja auktoriteettien meille opettamia normeja. Kenties joudumme hylkäämään monet tutut, mutta vanhentuneet opetukset ja moraalisäännöt, sydämentielle lähtiessämme.

Mielen pulina on välillä tuntunut liiankin äänekkäältä. Mitä enemmän pyrkii elämään hetkessä, sitä hätääntyneemmäksi on mieli tullut. Se kyselee, että mitäs huomenna ja kenen kanssa ja mitä tehtäisiin...
Hetkessä elämistä on pitänyt opetella todenteolla.

Samoin tekemättömyyttä ja olemista ilman suunnitelmia, tietämättömyyttä, on harjoiteltu. Mieli haluaa rakentaa ja suunnitella, se vie tulevaisuuteen, se haluaa tietää etukäteen. Mieli löytää epäkohtia silloinkin, kun kaikki on niin jumalaisen ihanasti ja elämä on ruusuilla tanssia. Niin eikös mieli kaiva esiin jonkin jutun, jolla yrittää järkyttää onnellisuutta.

Koiran aallossa mielen ja sydämen fuusioitumisprosessi näyttää huipentuvan. Me tarvitsemme mieltä ja egoa. Niillä on oma tehtävänsä, jotta selviämme elämässämme tällä planeetalla ja 3 D:ssä. Meidät on syntymästä asti koodattu yleisen käytännön mukaan, olemaan päämääräsuuntautuneita ja tehokkaita.
Hyvin nuorena jo pitäisi tietää mikä on tuleva ammatti, miten käyttää kaikki aikansa tehokkaasti ja lisäksi olla vielä erehtymätön. Mieli on oppinut tämän ja pyörittää samaa levyä siihen asti, kunnes opimme kouluttamaan mielemme uudelleen.

Me koodaamme itseämme uudelleen, uusilla sydämentietoisuuden arvoilla.

Olemme siirtymässä uusille tietoisuuden taajuuksille, 4:n ja 5:n värähtelytaajuuteen. Sydän hakee johtajaroolia ja mieli opiskelee uutta paikkaansa sydämen rinnalla. Sydän kertoo suunnan ja sen mikä on itselle parasta, mieli opiskelee hyväksymään sen, että aina ei tiedä, tai ei hallitse kaikkia tilanteita. Mieli alkaa oppia, että asiat syntyvä hetkessä, sitä mukaan kun kulkee sydämen tiellä ja intution ohjauksessa. Mieli alkaa luottaa ja rauhoittuu. Tietoinen mieli ja sydän toimivat entistä vahvemmassa yhteistyössä. Uusi tasapaino syntyy. Astun sydäntietoisuuteen.

I am in tune with many worlds
-Olen yhtä kaikkien maailmojen kanssa.

My dream is in tune Divine dream

-Unelmani on yhtä Hengen unelman kanssa.

Aurinkoa toivottaa,
Päivi


IHANA ELÄMÄ
26.10.2013 klo 14-19
Helsinki, Kulttuuritalo


8.8
TULKINTAPÄIVÄ HELSINGISSÄ

Paikka: Stenbäckinkatu 3, Töölö, Tiinan työhuone katutasossa.
Ajanvaraus: paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050

14.8
TULKINTAPÄIVÄ JYVÄSKYLÄSSÄ

Selvänäkö ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Hyvänolon kauppa ja kahvila Säde, Kauppakatu 11
Ajanvaraus kaupalla ja/tai 050-591 0600 tai
enkeli(at)hyvanolonkauppa.com

15.8
TULKINTAPÄIVÄ KUOPIOSSA

Teen henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Tulkinta voi olla myös yhdistelmä näitä molempia.
Paikka: Hyvän olon piste Heijastus, Männistönkatu 5, Kuopio
http://www.heijastus.net
Ajanvaraus ja tiedustelut: Päivi, 040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com

22.8 
TULKINTAPÄIVÄ HEINOLASSA
Henkilökohtaisia katselmuksia, selvänäköä ja maya-astrologiaa tai näiden yhdistelmä.
Paikka: Luontaistuotekauppa Luonnontähti, Kaivokatu 3, Heinola.
www.luonnontahti.fi
Ajanvaraus: Tarja 03-715 3366 tai 044-515 3366

30.8
TULKINTAPÄIVÄ SEINÄJOELLA

Teen selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Akvamariininvalo, Kantoviita 4 A, Kasperi, Seinäjoki
Ajanvaraus: paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050PYSYVÄ VASTAANOTTO TAMPEREELLA, AURINGONPAIKASSA.
PUHELINTULKINNAT AJANVARAUKSELLA.
Lisätiedot tulkinnoista ja hinnoista www.paivikaskimaki.com

Päivi Kaskimäki
 www.paivikaskimaki.com
paivikaskimaki@gmail.com
040-500 0050
AURINGON PAIKKA
Näsilinnankatu 25 B, 3. krs.
Tampere

1.8.13

Deepthi: Henkisen polun heijastuksia
Huomenta raikkaasta elokuun aamusta,

Olen kokenut viime päivinä jotain, jota en ole tullut aiemmin ajatelleeksi tämän oman prosessin aikana ja joka sai minut miettimään omia toimintatapojani ja sitä mitä blogissani heijastan. Ensimmäistä kertaa tämän oman valomatkani aikana olen saanut kuulla kahdelta ystävältäni aivan viime aikoina, että heidän täytyykin perua tapaamisemme, koska he eivät koe olevansa juuri nyt tarpeeksi vahvoja kohdatakseen minua ja eivätkä halua näyttää minulle "huonoa" puoltansa. Se sai minut miettimään, että näinkö ihmiset minut tosiaan kokevat? Että näyttäydyn jonain superihmisenä, jonka edessä täytyy olla jotain muuta kuin on? Ja kuitenkin oma viestini niin elämässäni yleensä kuin blogissanikin on juuri päinvastainen: yritän kannustaa ihmisiä ja eritoten itseäni olemaan oma itsensä. 

Sen olen oman matkani aikana saanut kokea, että omana itsenä olo ei todellakaan ole aina helppoa. Meihin on kätketty niin syvälle ajatus siitä, että meidän täytyy vertailla itseämme muihin ja että emme riitä sellaisena kuin olemme, ja on parempi kasvattaa panssaria kuin murtaa se. Varsinkin heti, kun mennään henkiselle puolelle ja ollaan henkisellä polulla ja "henkisiä ihmisiä", niin on vaarana, että illuusioista kasvaa vieläkin suurempia. Henkisellä puolella emme ole egoltamme turvassa yhtään sen varmemmin kuin ei-henkisellä polullakaan. Ego voi kasvaa ällistyttäviin mittoihin, jos ei ole asiasta tietoinen, eikä ole oikeita suuntaviittoja ja ihmisiä ympärillä heijastamassa sitä. 

Mutta henkisyys ei ole sitä, että yritetään olla jotain enemmän kuin muut. Henkisyys ei ole myöskään kaiken muun elämän hylkäämistä sen varjolla, että nyt ollaan "henkisiä". Henkisyys on inhimillisyyttä ja myötätuntoisuutta. Henkisyys on toimimista arjessa kaikkien ihmisten keskellä omassa Luoja-voimassamme. Henkisyys ei ole irrallaan meistä eikä sen kuulu kasvattaa meidän egoa ja tehdä meistä parempia ihmisiä, vaan omia itsejämme. Kukaan henkisellä polulla olijoista ei ole ketään muuta ylempänä. Usein on itse asiassa niin, että ne jotka henkiselle polulle astuvat ja tulevat itsestään tietoiseksi joutuvat kokemaan vieläkin kovempaa elämänkoulua, koska et pysty enää ummistaa silmääsi totuudelta. Joskus läksyt on opittava kovimman kautta.

Mutta palatakseni vielä omaan heijastukseeni ja tähän blogiin, haluan kertoa, että kaiken mitä täällä kirjoitan toivon tottakai tukevan muitakin tällä polulla olevia, mutta sen lisäksi ne ovat eritoten kannustuskirjeitä ja sanoja ja tuntoja myös itselleni. En minä ole koko aikaa vahva ja säteilevä. En minäkään jaksa koko aikaa elää korkeimmassa valossani, vaan minä vasta opettelen. Siksi tämä blogi on olemassa. Kirjoittaminen on minulle väylä nähdä missä menen. Minä pyrin sisäiseen vahvuuteen ja säteilyyn. Aina se ei näy ulospäin, eikä sen tarvitsekaan näkyä. Usein on niin, että jonkun muun kirjoittama kanavointi kertoo paljon paremmin omat aallonpohjani, mitä itse pystyisin koskaan objektiivisesti kuvailemaan. 

Olen sydämestäni kiitollinen näille kahdelle rohkealle ystävälleni, jotka uskalsivat seisoa omassa voimassaan ja sanoa minulle viestinsä ääneen. Se auttoi minua tarkastamaan omaa olemustani ja sitä, että yritänkö pitää jotenkin vahvempaa kuvaa itsestäni yllä mitä oikeasti olen, ja joka kenties pelottaa muita ihmisiä. Se ei ole tarkoitukseni. Itse olen kokenut, että nimenomaan aallonpohjat, rikki ja revittynä oleminen ovat opettaneet minua kaikkein eniten. Ne ovat olleet niitä valepukuisia enkeleitä, armon lahjoja. 

Tämän kaiken sanottuani en kuitenkaan ole himmentämässä sitä viestiä, jota haluan tämän blogin kautta välittää. Uskon vahvasti sanojen, energian ja rakkauden voimaan, ja olen valinnut elämässäni positiivisen viestin jakamisen. Me kaikki tarvitsemme valoa ja toivoa, ja meistä jokainen pystyy tuota soihtua kantamaan. 

Iloa!

Deepthi